Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie dbając o jakość wód i bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia dołożył wszelkich starań w celu zidentyfikowania przyczyny zjawiska śniętych ryb w rzece Wisłok na odcinku Trzebownisko-Łukawiec. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi na Mazurach kontrole właścicielskie. Sprawdzana jest legalność urządzeń wodnych i stan grodzenia linii brzegowej.  Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą.

„IMO70: Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości” – to hasło tegorocznych Światowych Dni Morza. Dziś rozpoczęły się obchody najważniejszego morskiego święta Narodów Zjednoczonych. W Szczecinie nie mogło zabraknąć PGW Wody Polskie.

Na spotkaniu Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich z centralami związkowymi działającymi w PGWWP zatwierdzono dziś Regulamin Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. W katalogu świadczeń znajdują się m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci, zapomoga dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi lub samotnie wychowującego dzieci. Fundusz zabezpiecza również środki na bony dla dzieci z okazji świąt. Niebawem wzory wniosków o dofinansowania i świadczenia zostaną udostępnione jednostkom organizacyjnym.

Prace studialne i projektowe na wodach granicznych, ocena stanu wód, współpraca w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych a także realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy powodziowej UE na polsko-słowackich wodach granicznych - to niektóre z tematów XVIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.. Od 4 do 7 czerwca 2018 roku w miejscowości  Brezovica Trstená (Republika Słowacka), ze swoimi słowackimi partnerami obradowali przedstawiciele PGW WP Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Krakowie.

W związku z koniecznością wypełnienia przez Rady Gmin obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotyczącego przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uprzejmie prosimy o przekazywanie przedmiotowych dokumentów do właściwych terytorialnie dla Państwa gmin dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Na zaproszenie Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie do Warszawy przybyli przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w Gospodarstwie. Głównym punktem spotkania 5 czerwca była prezentacja wyników audytu obejmującego analizę obecnej sytuacji organizacyjnej, przeprowadzonego przez zewnętrzną ekspercką instytucję doradczo-audytową.

– Udało się sfinalizować inwestycję, której nikt nie był w stanie dokończyć przez ponad 20 lat – mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas otwarcia śluzy na stopniu wodnym w Malczycach. – Ta inwestycja znacząco poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe w tym regionie – podkreślał z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski.

W związki z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy tymczasowej przeprawy mostowej na Dunajcu w Nowym Sączu informujemy, że dyrektor Wód Polskich RZGW w Krakowie, Małgorzata Sikora przekazała Miejskiemu Zarządowi Dróg warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt wykonawczy. Pozwoli to na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej uwzględniającej specyfikę rzeki górskiej i zabezpieczenie przed powodzią.

Pracownicy Wód Polskich uczestniczą w akcji usuwania kropelkowego wycieku oleju napędowego na dnie rzeki Wisły z rurociągu PERN w Płocku. Sytuacja jest pod kontrolą, a zagrożenie ekologiczne nie występuje.