Krajowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo - doradczym Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, na mocy art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, do zakresu działania Krajowej Rady Gospodarki Wodnej należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz ochrony przed skutkami suszy, a w szczególności:

  • przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w państwie,
  • opiniowanie projektów planów i programów inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami.

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej składa się z 30 członków zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo - badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną.

Krajowa Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje albo zespoły, do pracy w których mogą być zapraszane osoby spoza składu Rady.

Kadencja Krajowej Rady trwa 4 lata.