Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się praktyczna reorganizacja gospodarki wodnej w Polce. Nowelizacja ustawy Prawo wodne z 1990 roku upoważniła Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do utworzenia jednostek organizacyjnych, realizujących zadania gospodarowania wodami w układzie hydrograficznym. W 1991 roku powołano siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW).

Zasadniczy zakres ich prac dotyczył opracowania warunków korzystania z wód dorzecza oraz programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód w dorzeczu oraz zapobiegania powodziom. Równolegle funkcjonowały okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej, utworzone w celu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa. Z dniem 01 stycznia 2000 roku dokonano połączenia okręgowych dyrekcji z regionalnymi zarządami, sumując ich dotychczasowe zadania i zakładając dalszą reformę gospodarki wodnej w oparciu o nowe Prawo wodne. Od roku 2001 zarządzanie gospodarką wodną sprawuje 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami Polsce. Poszczególne RZGW działają w obszarze następujących regionów wodnych:

RZGW w obszarze regionów wodnych

RZGW w Gdańsku

ul. Rogaczewskiego 9/19 . .

80-804 Gdańsk

tel. +48 58 326 18 88

fax: +48 58 326 18 89

.

.

RZGW w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 777 49 51

fax: +48 32 777 49 99

.

.

RZGW w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 . .

31-109 Kraków

tel.: +48 12 423 21 41

fax: +48 12 423 21 53

.

.

RZGW w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

tel. +48 61 856 77 00

fax: +48 61 852 57 31

.

.

RZGW w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A . .

70-030 Szczecin

tel.: +48 91 441 12 00

fax: +48 91 441 13 00

.

.

RZGW w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

tel.: +48 22 587 02 10

fax: +48 22 587 02 04

.

.

RZGW we Wrocławiu

ul. Norwida 34

50-950 Wrocław

tel.: +48 71 328 41 38

fax: +48 71 328 50 48

.

.