Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono cztery jego aktualizacje w latach: 2005, 2009, 2010 i 2015.

W latach 2003 – 2015

  • wybudowano 82 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2015 – 6,4 tys. km sieci,
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2015 – 24 obiekty),
  • przeprowadzono 1565 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2015 – 264 inwestycje),
  • Na inwestycje z zakresu sieci i oczyszczalni wydano ok 61,4 mld zł (w roku 2015 – 5,6 mld zł).

IV aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK2015)

Rada Ministrów przyjęła czwartą aktualizację KPOŚK 21 kwietnia 2016 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021.

AKPOŚK2015 dotyczy 1502 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38 mln), w których zlokalizowanych jest 1643 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach czwartej aktualizacji planowane jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 985 oczyszczalniach. Ponadto należy przeprowadzić dodatkowe prace, wynikające ze zmian prawnych, obejmujące 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach. Planowane jest również wybudowanie 21 780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 4 193,6 km sieci istniejącej. Po zakończeniu wszystkich inwestycji RLM obsługiwany przez sieci kanalizacyjne będzie wynosił 36.454.505, co stanowi 95,9% całego RLM aglomeracji. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 29,91 mld zł.

MASTER PLAN

Następstwem zatwierdzenia czwartej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 09.06.2016 r.

V aktualizacja KPOŚK

Z informacji uzyskanych przez KZGW wynika, że proces weryfikacji obszarów i granic aglomeracji wciąż nie został zakończony. W wielu przypadkach opóźnienia te mają istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego planujących ubiegać się o środki pomocowe w ramach nowej perspektywy finansowej. W związku z powyższym, KZGW przygotował i przekazał marszałkom województw „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych". Dokument ten zawiera założenia i warunki ujęcia aglomeracji w KPOŚK oraz harmonogram prac nad aktualizacją. Planuje się, że przyjęcie V AKPOŚK nastąpi w połowie 2017 r.


Pliki do pobrania:


Piąta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK)


Master Plan i jego aktualizacje


KPOŚK oraz wcześniejsze aktualizacje Programu


Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji KPOŚK


Sprawozdania z wykonania KPOŚK


Materiały informacyjne