Zapytania ofertowe i konkursy

"Produkcja i dostarczenie materiałów w ramach realizacji przez Prezesa PGW WP zadań Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego"

zapytanie ofertowe

załącznik 1 do zapytania ofertowego

projekt umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

„Ekspertyza dot. postępu z wdrażania działań w ramach wdrażania ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej”.

Miejsce i termin składania ofert:  pokój 636 PGW WP 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 do dnia 23.03.2018 do godz. 16:00

Miejsce i termin otwarcia ofert  PGW WP  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 sala nr 702 w dniu 26.03.2018 o godz. 12:30.

  

REGULAMIN KONKURSU

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie,
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta,
4. Załącznik nr 4 - Wykaz postępowań,

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

wybór oferty:

INFORMACJA O WYBORZE BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO   13.04.2018

 

na zakup, instalację i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych

Wybór oferty: Infokrak s.c.

na usługę doradztwa podatkowego w zakresie VAT, CIT i szkolenia z JPK

wybór oferty:

Mariusz Nowak

Doradca Podatkowy

na usługę odnowienia licencji oprogramowania

na zakup i dostarczenie pomocy naukowych do szkół podstawowych

znak sprawy: KZGW/DPiZW-edu/2/2017

na materiały promocyjne w ramach Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego

na zakup i dostarczenie pomocy naukowych do szkół podstawowych

na zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie materiałów graficznych na temat Morza Bałtyckiego

Wybór oferty:

SFT SERWIS Sp. z o.o.