Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dwie trzecie wody użytkowanej w przeciętnym domu wykorzystuje się w łazience.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego


Projekt „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego" realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 


Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0014/16

 

Cel i zakres projektu:

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w cyklach 6-letnich wynika z art. 88c ust. 9 ustawy - Prawo wodne oraz z art. 14 Dyrektywy Powodziowej. Dyrektywa ta została stworzona dla ustanowienia ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest oszacowanie skali ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz wskazanie obszarów, na których stwierdza się istnienie dużego ryzyka powodziowego lub obszarów, na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne, tzw. obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. W ramach WORP zbierane są również informacje o znaczących powodziach historycznych oraz powodziach prawdopodobnych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

1.      Weryfikacja i aktualizacja metodyki WORP;

2.      Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby projektu;

3.      Sporządzenie projektu przeglądu i aktualizacji WORP z uwzględnieniem, przekazanego przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych;

4.      Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji WORP z wojewodami i marszałkami województw,

5.      Sporządzenie ostatecznej wersji przeglądu i aktualizacji WORP i jej publikacja,

6.      Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji WORP do Komisji Europejskiej.

Zaktualizowana wstępna ocena ryzyka powodziowego będzie stanowiła podstawę do opracowania aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, będą wyniki przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy w postaci raportu z przeglądu i aktualizacji WORP, map i bazy danych WORP oraz raportu do Komisji Europejskiej.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 5 000 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 250 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 750 000,00 zł

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-Operacyjny-Infrastruktura-i-Srodowisko.html