Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Europejska Współpraca Terytorialna


W dniu 28 października 2016 roku Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, podpisała Umowę Partnerską w celu wdrożenia Projektu INTERREG EUROPA CENTRALNA - PROLINE CE.

 

W ciągu najbliższych trzech lat, eksperci uczestniczący w projekcie INTERREG PROLINE-CE (Skuteczne Praktyki Użytkowania Gruntów Integrujące Ochronę Zasobów Wodnych, Ochronę Przeciwpowodziową i Łagodzenie Skutków Powodzi), skupią się na przygotowaniu ponadnarodowych wytycznych odnośnie skutecznej ochrony zasobów wody pitnej. Zamysł ten powinien zostać osiągnięty poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zagospodarowanie gruntów oraz zarządzanie środkami i narzędziami, które mają na celu łagodzenie skutków, a docelowo redukcję powodzi i suszy, w ramach wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Nowo opracowane środki zostaną wdrożone i przetestowane w wyznaczonych obszarach pilotażowych.

 

Załączniki:

PROLINE MEDIA release

KZGW PROLINE newsletter

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html