Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według Population Reports Polska w 2025 r. znajdzie się w grupie 48 państw, w których występować będzie deficyt wodny.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej 2006-2010


Minister Środowiska w dniu 31 października 2006 r. powołał na okres 4 lat członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

 

Rada składa się z 30 członków zgłoszonych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo - badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze, ekologiczne związane z gospodarką wodną.

 

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo wodne, do zakresu działania Krajowej Rady Gospodarki Wodnej należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz przed skutkami suszy, a w szczególności:

 • przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w państwie,
 • opiniowanie projektów planów i programów inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami.

Krajowa Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje albo zespoły do pracy, w których mogą być zapraszane osoby spoza składu Rady.

 

Skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej na lata 2006 - 2010:

 1. prof. dr hab. inż. Kazimierz BANASIK
 2. mgr inż. Janusz BIELAKOWSKI
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław CZABAN
 4. dr inż. Dorota DYBKOWSKA-STEFEK
 5. dr Lesław SKRZYPCZYK
 6. prof. dr inż. Marek GROMIEC
 7. prof. dr hab. inż. Edmund KACA
 8. prof. dr hab. inż. Janusz KINDLER
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
 10. prof. dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK
 11. dr inż. Stanisław KOSTECKI
 12. prof. dr hab. inż. Piotr KOWALIK
 13. mgr inż. Wacław L. KOWALSKI
 14. mgr inż. Witold KROCHMAL
 15. mgr inż. Stanisław LEWANDOWSKI
 16. prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI
 17. dr inż. Lech MAGREL
 18. prof. dr hab. inż. Rafał MIŁASZEWSKI
 19. prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
 20. mgr Piotr NIEZNAŃSKI
 21. Stanisław LISAK
 22. prof. dr inż. Mieczysław OSTOJSKI
 23. prof. dr hab. Halina PIEKAREK-JANKOWSKA
 24. prof. dr hab. inż. Bogusław PRZEDWOJSKI
 25. dr Hanna SOSZKA
 26. dr Tomasz SOWIŃSKI
 27. mgr inż. Teresa SZCZERBA
 28. dr hab. inż. Jan WINTER
 29. prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI
 30. prof. dr inż. Jan ZIELIŃSKI

Skład Prezydium Krajowej Rady Gospodarki Wodnej

 

Przewodniczący:
Marek Jerzy Gromiec
tel.: (0 22) 37 20 263
e-mail: marek.gromiec@kzgw.gov.pl

 

Zastępca Przewodniczącego:

Zbigniew Kledyński

 

Sekretarz:

Janusz Bielakowski

 

Prezydium Krajowej Rady reprezentuje Radę na zewnątrz oraz organizuje jej prace.