Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Zapotrzebowanie Świata na wodę podwaja się co 21 lat (Bank Światowy).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

edycja 2008


W dniach 6 - 9 października w Pogorzelicy odbyło się kolejne Krajowe Szkolenie "Ochrona przed Powodzią", organizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Śląską Radą NOT FSNT w Katowicach. Tegoroczna edycja szkolenia spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział ponad 150 uczestników.

Prezes KZGW

 

Otwarcia szkolenia dokonał Pan Andrzej Sadurski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prezentacją na temat głównych problemów gospodarowania wodami w świetle Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030. Projekt Strategii znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych, trwa opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

 

Następne wystąpienie, autorstwa Tomasz Kiedryńskiego z Departamentu Inwestycji i Nadzoru KZGW, poświęcone zostało Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko. W kolejnej prezentacji Pan Zbigniew Kot, Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zaprezentował zadania realizowane i planowane przez MZMiUW przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

 

Na otwarcie drugiej sesji Pan Michał Góra, Radca Ministra w MŚ, odczytał list Pana Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, skierowany do uczestników szkolenia. Sesja ta poświęcona została problemom zarządzania kryzysowego. W pierwszym wystąpieniu Pan Grzegorz Abgarowicz z Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA przedstawił rolę zarządzania kryzysowego jako narzędzia administracji publicznej. Następnie Pan Zenon Sobejko z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa określił rolę i zadania tej nowo powstałej jednostki w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. W wystąpieniu Pana Waldemara Paternogi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały przedstawione możliwości wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie działającej w WUW bazy danych ARCUS.

 

Kolejnym tematem poruszonym na szkoleniu była rola edukacji w ochronie przeciwpowodziowej. Tematykę tą przybliżyli Pani Małgorzata Siudak i Pan Roman Konieczny z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie w prezentacji dotyczącej rozproszonego systemu edukacji powodziowej. W ramach tego systemu został zrealizowany pilotażowy projekt dot. m.in. konkursu na "Rodziny plan powodziowy", zainicjowany w 2007 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

W związku z wejściem w życie 26 listopada 2007 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2007/60/WE) w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz trwającymi pracami na transpozycją jej postanowień do polskiego prawa, podczas tegorocznego szkolenia szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z procesem wdrażania Dyrektywy powodziowej. Problematyce tej poświęcony został panel dyskusyjny, prowadzony przez Pana Roberta Kęsy oraz Panią Martę Pytkowską z Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW. W trakcie dyskusji omówiony został harmonogram wdrażania Dyrektywy Powodziowej z uwzględnieniem aspektów finansowych i organizacyjnych tego procesu. Zaprezentowano również aktualny stan prac nad tym dokumentem.

 

Zabezpieczenie brzegu klifowego w m. TrzęsaczIstotne zagadnienie związane z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej, jakim jest polityka działań Unii Europejskiej w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji o wodzie poruszone zostało w wystąpieniu Pani Agaty Włodarczyk z KZGW.

 

W związku z lokalizacją tegorocznej edycji szkolenia na polskim wybrzeżu, szczególna uwaga została poświęcona ochronie brzegu morskiego. W przyjętej z bardzo dużym zainteresowaniem prezentacji Pana Piotra Domaradzkiego z Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawiona została specyfika działań podejmowanych przez służby ochrony wybrzeża. Tematyce ochrony brzegu morskiego dedykowana została również wycieczka techniczna. W jej trakcie uczestnicy szkolenia mogli m.in. zapoznać się z działaniem samoczynnych wrót przeciwpowodziowych na kanale Liwia - Łuża oraz obejrzeć zabezpieczenie brzegu klifowego wykonane w miejscowości Trzęsacz.

 

Samoczynne wrota przeciwpowodziowe na kanale Liwia - ŁużaWażną kwestią dla prowadzenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej jest współpraca międzynarodowa na wodach granicznych. Temu problemowi na przykładzie współpracy z Republiką Federalną Niemiec w obszarze osłony przeciwlodowej na rzece Odrze poświęcona została prezentacja Pana Andrzeja Krefta z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przy omawianiu procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej został oddany głos reprezentantowi organizacji pozarządowej. Pan Piotr Nieznański z WWF Polska przedstawił projekty rewitalizacji rzek z obszaru Niemiec i Polski, których realizacja pozwala na osiągnięcia poprawy stanu wód i ekosystemów od wód zależnych.

 

Na zakończenie szkolenia Pani Iwona Koza, Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiła projekt nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, której głównym celem jest transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy Powodziowej.

 

Mamy nadzieję, że Krajowe Szkolenie "Ochrona przed Powodzią" spełniło swoją rolę jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, przydatnych w pracy nad ochroną przeciwpowodziową. Dziękujemy za liczne przybycie, licząc, że za rok spotkamy się w równie licznym gronie.

 


Pliki do pobrania: