Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dla XXI wieku woda może być tym, czym dla wieku XX była ropa naftowa. (Fortune).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych


Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM ? 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

KPOŚK opracowany w 2003 r. obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał :

 • budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.

Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 11 mld zł.

W dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza Aktualizacja KPOSK (AKPOŚK 2005)
, która obejmowała 1577 aglomeracji.

AKPOŚK 2005 przewidywała:

 • budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach,
 • budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 oczyszczalni ścieków.

Koszt realizacji AKPOŚK 2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 32 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 10,6 mld zł.

Druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r. (AKPOŚK 2009).


AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch załącznikach:

 • Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, który stanowi 97% całkowitego RLM Programu)
 • Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM (łączny RLM – 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu)
 • Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.

Największe znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest osiągnięciu odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków aglomeracjom ? 15 000 RLM. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%.
Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 30,1 mld zł w okresie do 2015 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.
Realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmować będzie:

 • budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,
 • modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,
 • modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków,
 • budowę 177 nowych oczyszczalni.

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w załączniku 1 AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym:

na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł
na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł
na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł
Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi
i oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej.

 

Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010)

Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji.
W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 126 aglomeracji.
Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK2009.

KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni ? 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu
i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG opracowano:

 • Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM, posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej.
 • Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w 2016 r. :


Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2014-2015 r., zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 20.12.2016 r.

 


 

 

Piąta aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK)


 

Aktualizacja mapy drogowej dla aglomeracji  ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

 


Aktualizacja Master Planu - dokument zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 09.06.2016 r.

 


Aktualizacja KPOŚK 2015 - dokument zatwierdzony przez RM w dniu 21.04.2016 r.

 


Mapa drogowa dla aglomeracji  ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych


Informacje dotyczące aglomeracji nieaktywnych wykazanych w KPOŚK lub jego aktualizacjach. :

 


Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w 2015 r. :


Czwarta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2015) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wersja luty 2016 r.:


Master plan zatwierdzony przez kierownictwo resortu środowiska w dniu 15.05.2015 r.


Master Plan i nowa IV AKPOŚK 2015:


Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2014 rok:


Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2013 rok:

 


Roboczy projekt IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  - IV AKPOŚK:

Dokument stanowi materiał pomocniczy w procesie weryfikacji obszarów i granic aglomeracji.  Dopiero ostateczna wersja IV AKPOŚK, która zostanie opracowana po zakończeniu tego procesu będzie przedstawiona Radzie Ministrów.Tabela aktualizacyjna dotycząca planowanych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w latach 2013 – 2015:Czwarta aktualizacja KPOŚK


Aktualizacja KPOŚK 2010 - Dokument zatwierdzony przez RM w dniu 01.02.2011 r.

 


 

Aktualizacja KPOŚK 2009 - Dokument zatwierdzony przez RM w dniu 02.03.2010 r.


Prognoza odziaływania na środowisko projektu aktualizacji KPOŚK


Załączniki tekstowe

 • Załącznik nr 1 [134 KB]
  Wykaz unijnych aktów prawnych oraz akty prawa krajowego implementujące zapisy Dyrektyw Unijnych
 • Załącznik nr 2 [706 KB]
  Studia przypadków
 • Załącznik nr 3 [186 KB]
  Lista aglomeracji z AKPOŚK, Programu-dla aglomeracji poniżej 2 000 RLM oraz zakładów przemysłu rolno-spożywczego mogących potencjalnie być w konflikcie z wymogami ochrony na obszarach Natura 2000
 • Załącznik nr 4 [192 KB]
  Potencjał oczyszczania ścieków na terenach Funkcjonalnych Obszarów Miejskich
 • Załącznik nr 5.1 [3,7 MB]
  Potencjalne Obszary Problemowe Na Skutek Realizacji Inwestycji Przewidzianych W Akposk Oraz Programie - Dla Aglomeracji Ponizej 2000 Rlm W Granicach Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
 • Załącznik nr 5.2 [3,4 MB]
  Potencjalne Obszary Problemowe Na Skutek Realizacji Inwestycji Przewidzianych W Akposk Oraz Programie - Dla Aglomeracji Ponizej 2000 Rlm W Granicach Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000
 • Załącznik nr 5.3 [3,6 MB]
  Potencjalne Obszary Problemowe Na Skutek Realizacji Inwestycji Przewidzianych W Akposk Oraz Programie - Dla Aglomeracji Ponizej 2000 Rlm W Granicach Obszarów Natura 2000 - Shadow List 2008
 • Załącznik nr 6.1 [12,1 MB]
  Rozmieszczenie Miejscowosci Wchodzacych W Skład Aglomercji Akposk Oraz Programu - Dla Aglomeracji Ponizej 2000 Rlm Na Tle Mokradeł O Powierzchni Wiekszej Niz 10 Ha
 • Załącznik nr 6.2 [9,4 MB]
  Rozmieszczenie Oczyszczalni Scieków Wymienionych W Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Scieków Komunalnych Na Tle Mokradeł O Powierzchni Wiekszej Niz 10 Ha

Załączniki graficzne

 • Załącznik nr 1 [17,5 Mb]
  Rozmieszczenie zakładów objętych „Programem wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" na tle Funkcjonalnych Obszarów Miejskich
 • Załącznik nr 2 [17,5 Mb]
  Rozmieszczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji objętych Aktualizacją KPOŚK - 2008 oraz Programem wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej na tle Funkcjonalnych Obszarów Miejskich
 • Załącznik nr 3 [17,4 Mb]
  Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków objętych Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 na tle Funkcjonalnych Obszarów Miejskich
 • Załącznik nr 4 [17,5 Mb]
  Rozmieszczenie zakładów objętych „Programem wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" na tle podziału obszarów hydrograficznych na główne zlewnie
 • Załącznik nr 5 [17,6 Mb]
  Rozmieszczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji objętych Aktualizacją KPOŚK - 2008 oraz Programem wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej na tle podziału obszarów hydrograficznych na główne zlewnie
 • Załącznik nr 6 [17,4 Mb]
  Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków objętych Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 na tle podziału obszarów hydrograficznych na główne zlewnie
 • Załącznik nr 7 [17,5 Mb ]
  Rozmieszczenie zakładów objętych „Programem wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" na tle obszarów chronionyc
 • Załącznik nr 8 [17,4 Mb]
  Rozmieszczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji objętych Aktualizacją KPOŚK - 2008 oraz Programem wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej na tle obszarów chronionych
 • Załącznik nr 9 [17,4 Mb]
  Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków objętych Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 na tle obszarów chronionych

Programy dot. Dyrektywy 91/271/EWG


Aktualizacja KPOŚK 2005


KPOŚK 2003


Sprawozdania z realizacji KPOŚK

 


Sprawozdania z wykonania KPOŚK w 2012 r.

 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2010-2011 (projekt) [2 MB]

 


 • Sprawozdania z wykonania KPOŚK w 2011 r.
 •  


 • Sprawozdania z wykonania KPOŚK w 2010 r.

 • Sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2008-2009 (Dokument zatwierdzony przez RM w dniu 30.12.2010 r.)

 • Sprawozdania z wykonania KPOŚK w 2009 r.
 • Sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2003-2008

  Materiały informacyjne


  Przydatne linki: