Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry


Rada Ministrów na posiedzeniu, 26 sierpnia 2014 r., przyjęła dwa dokumenty strategiczne dla zarządzania gospodarką wodną w Polsce.

 

Konieczność opracowania tych dokumentów wynika z ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej"(uchwała Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. nr 118/2013). MasterPlany, będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a następnie ich wyniki, w zakresie inwestycji mających lub mogących mieć wpływ na stan jednolitych części wód, zostaną przeniesione do zaktualizowanych planów. Podstawowym zadaniem niniejszych dokumentów jest zintegrowanie strategii i planów sektorowych dotyczących obszaru dorzecza w zakresie przedsięwzięć/inwestycji mogących wpływać na hydromorfologię wód powierzchniowych.

 

MasterPlany są dokumentami o strategicznym i nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednak MasterPlanów nie można uznać za dokumenty zastępujące plany gospodarowania wodami (PGW), bowiem zawierać one będą tylko niektóre elementy planów (np. analizę projektów i ich wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych).

 

W MasterPlanach zebrano inwestycje z dwóch okresów finansowania UE, tj. w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (inwestycje w trakcie realizacji oraz zakończone), a także perspektywy na lata 2014-2020 (inwestycje planowane do realizacji). Dokonano jednocześnie ich oceny pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. W procesie oceny tych projektów przeanalizowano, dla każdej inwestycji indywidualnie, czy istnieje zagrożenie, iż może ona spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu/potencjału lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód i czy w związku z tym rozważyć należy zastosowanie odstępstwa od celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Analizę wpływu planowanych na danym obszarze dorzecza inwestycji odniesiono także do poszczególnych jednolitych części wód, dla których indywidualnie rozpatrywano wpływ podejmowanych w jej obrębie działań inwestycyjnych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Analizie zostały poddane inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie planowanych lub istniejących obiektów hydrotechnicznych oraz pozostałych inwestycji mających wpływ na hydromorfologię cieków wód powierzchniowych.

 

Do MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zostało zgłoszonych ponad 6 tys. przedsięwzięć. Niestety, większość z nich nie posiadała wystarczającej dokumentacji (danych) do ich oceny.

 

Dla tych inwestycji, dla których istniała wystarczająca dokumentacja przeprowadzono szczegółową analizę pod kątem wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z RDW. Indywidualna ocena wpływu pozwoliła na stworzenie dwóch podstawowych list inwestycji, tj.:

1.  Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód ;

2.  Lista nr 2 - Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa. Inwestycje z Listy nr 2, dla których stwierdzono spełnienie przesłanek z art. 4.7 RDW zostaną wpisane do aktualizacji planów gospodarowania wodami i przypisane im zostanie odstępstwo z art. 4.7 RDW.

 

Konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) odbyły się w w dniach 4-25 kwietnia 2014 r. oraz 9-30 czerwca 2014 roku.

 

Więcej o konsultacjach na stronach:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Konsultacje-projektow-MasterPlanow-dla-obszarow-dorzeczy-Wisly-i-Odry.html oraz

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Ponowne-konsultacje-projektow-MasterPlanow-dla-obszarow-dorzeczy-Wisly-i-Odry.html

 

 

materiały do pobrania:

obszar dorzecza Odry [10,8 MB]

obszar dorzecza Wisły [19,5 MB]