Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Energia wodna stanowi dziś 19 % energii produkowanej na świecie. Jest wykorzystywana w ponad 150 krajach. 24 z tych krajów zaspokaja swoje zapotrzebowanie w 90% polegając na dostawach energii wodnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych


Tryb przetargu nieograniczonego

 

 

Zarządzanie projektem "Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego"" oraz zapewnienie promocji i informacji - 2017.04.21

 

Aktualizacja multimedialnej pomocy dydaktycznej "Młody hydrolog" - 2017.04.19

 

Usługi doradczo-konsultingowe dla projektu "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" - 2017.03.31

 

Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby projektu ISOK - 2016.07.18

 

Opracowanie analizy presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia lądowego na wody morskie - 2016.06.28

 

Usługi doradczo-konsultingowe dla projektu "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" - 2016.06.24

 

Wykonanie pracy pt. "Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego" - 2016.04.11

 

"Opracowanie danych na potrzeby raportu z realizacji Dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015" - 2016.01.27

 

"Opracowanie Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich" - 2015.11.07

 

"Migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej wraz z dostawą koniecznej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania" - 2015.10.13

 

"Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu czwartej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" - 2015.09.30

 

"Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu czwartej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" - 2015.09.25

 

"Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pt. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" - 2015.08.05

 

"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu ISOK" - 2015.06.12

 

"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu ISOK" - 2015.05.25

 

"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu ISOK" - 2015.01.26

 

"Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce" - 2014.09.16

 

"Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód" - 2014.08.28

 

"Szkolenia dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową" - 2014.08.28

 

"Szkolenia dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową" - 2014.07.30

 

"Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych" - 2014.07.10

 

"Świadczenie usług kolokacji, polegające na udostępnieniu i utrzymaniu w stanie czynnym pomieszczeń lub ich części i infrastruktury technicznej centrów przetwarzania danych (serwerowni) na potrzeby umieszczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania węzłów ISOK-KZGW (WK) oraz Centrum Zapasowego (CZ) systemu ISOK należących do Zamawiającego i stanowiących centrum przetwarzania danych (serwerownie)." - 2014.05.26

 

"Sporządzenie wstecznej oceny stanu jednolitych części wód na potrzeby indywidualnej analizy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną projektów współfinansowanych z funduszy unijnych" - 2014.05.22

 

"Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych" - 2014.04.08

 

"Opracowanie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy" - 2014.04.04

 

"Usługi doradczo-konsultingowe dla projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami"" - 2014.03.28

 

"Przygotowanie szkolenia w postaci kursów e-learningowych oraz udostępnienie ich na platformie e-learningowej dostarczonej w ramach projektu pt. "Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu"" - 2014.03.25

 

"Dostawa oprogramowania specjalistycznego do modelowania hydraulicznego jednowymiarowego wraz z licencją oraz szkolenie" - 2013.12.02

 

"Dostawa oprogramowania GIS" - 2013.12.02

 

"Projekt, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego artykułów informacyjno-promocyjnych dla projektu ISOK" - 2013.12.02

 

"Dostawa biletów lotniczych i kolejowych" - 2013.11.29

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej" - 2013.10.16

 

"Opracowanie MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry" - 2013.10.16

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej" - 2013.10.07

 

"Dystrybucja materiałów z zakresu gospodarki wodnej" - 2013.09.26

 

"Przygotowanie i produkcja Multimedialnej pomocy dydaktycznej "Młody Hydrolog" " - 2013.06.07

 

"Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju" - powtórne - 2013.05.13

 

"Dostwa telefonów komórkowych oraz korzystanie z usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej" 2013.04.30

 

"Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu" 2013.04.26

 

"Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju" 2013.04.12

 

"Doposażenie Narodowego Centrum Modelowania Powodzi i Suszy (NCMPiS) w dodatkowe macierze w ramach projektu budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)" 2013.03.29

 

"Pilotowe przygotowanie danych do wprowadzenia do Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW)" 2013.01.17

 

"Świadczenie usług serwisowania i usług doradczychw zakresie oprogramowania GIS dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej" 2012.12.20

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej" 2012.12.14

 

"Dostawa biletów lotniczych i kolejowych" 2012.12.14

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej" 2012.10.23

 

"Modernizacja serwerowni Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania" 2012.10.23

 

"Kompleksowe przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji” 2012.10.11

 

"Kampania informacyjna nt. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych" 2012.09.25

 

"Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami Zamawiającego systemów siei komputerowej, jak i rozległej sieci przesyłania danych dla jednostek ZGW i regionalnych zarządów gospodarki wodnej" 2012.09.25

 

"Dostawa licencji oprogramowania biurowego i baterii do komputerów przenośnych dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej" 2012.09.21

 

"Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych" 2012.09.13

 

"Dostawa licencji oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej" 2012.08.17

 

"Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych" 2012.06.26

 

"Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami" 2012.06.26

 

"Opracowanie raportu z wdrażania Dyrektywy 91/676/EWG (Azotanowej) w okresie 2008 - 2011" 2012.06.05

 

"Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych" 2012.02.09

 

 


Tryb przetargu ograniczonego

Brak wpisów w tej kategorii.

 

 


Unieważnienia

 

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej" - 2012.10.11

 

"Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju" - 2013.06.11

 

"Dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu ISOK" - 2015.07.15