Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

W okresie 100 lat przeciętna cząsteczka wody 98 lat jest w oceanie, 20 miesięcy ma postać lodu, ok. 2 tygodnie przebywa w jeziorach i rzekach i mniej niż tydzień unosi się w atmosferze.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy


 

Dnia 12.08.2016 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do półrocznych konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Program oraz harmonogram dostępne są na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Ruszaja-prace-nad-planami-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy-dla-calego-kraju-konsultacje-spoleczne-harmonogramu-i-programu-prac.html

 

Dnia 12.02.2017 r. Zakończono konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Ostateczną wersję harmonogramu i programu prac wraz z tabelą rozbieżności dostępna jest tutaj Zakończono konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

 

 


 

Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy" realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to kolejny krok, po planach opracowywanych dla poszczególnych regionów wodnych,  w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy.

 


Planowany okres realizacji: 2016-2020

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

 

Celem projektu jest: sporządzenie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce (Wisły, Odry wraz z Uecker, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej). Ze względu na niewielką powierzchnię na terenie Polski obszaru dorzecza Uecker (14,7 km2) oraz braku w granicach Polski istotnych cieków, powyższy obszar dorzecza będzie uwzględniony łącznie z obszarem dorzecza Odry.

Realizacja działań zawartych w Planach przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy oraz minimalizowania skutków suszy. Niniejszy projekt wraz z przygotowywanymi przez Prezesa KZGW planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym stanowić będzie program przyczyniający się do zintegrowanej ochrony wód i gospodarki wodami, mając na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu. Rolą Planów jest zaproponowanie działań łagodzących i zapobiegawczych w celu ograniczenia negatywnego wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Opracowanie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości, co przyczyni się do wzrostu świadomości o skali zagrożenia i posłuży zapewnieniu dostępu do aktualnych informacji w tym zakresie oraz zaplanowaniu działań prewencyjnych na obszarze dorzeczy.

Efektem rzeczowym projektu będzie zaktualizowana metodyka wykonywania planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, które powstaną na podstawie zaktualizowanej metodyki. Plany zawierać będą m.in.:

1.  analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

2.  propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

3.  propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

4.  katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, będzie opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 16 000 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 600 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 400 000,00 zł

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-Operacyjny-Infrastruktura-i-Srodowisko.html