Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko jeden przeciętny Amerykanin zużywa dziennie od 370 do 666 l wody w domu. Przeciętna rodzina afrykańska zużywa ok. 19 l wody dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Planowane zamówienia publiczne


Warszawa, dn. 16.02.2017

 

Tytuł: Rozeznanie rynku – zapytanie w sprawie zamówienia „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy"

 

 

W celu rozeznania rynku oraz zbadania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pn. „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy”. W załączeniu przekazuję Wstępny zakres zamówienia i Formularz ofertowy (osobny dla każdej Części zamówienia).

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 23.02.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami KZGW: pgw@kzgw.gov.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać: „Oferta na Identyfikację presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy”.

Zadanie pn.: „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy” stanowi część Projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

wstępny zakres zamówienia

formularz cz. 1

formularz cz. 2

 


Warszawa, dn. 27.01.2017

 

Tytuł: Rozeznanie rynku - na usługi dla projektu "Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP”

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

 

Projekt „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP” planowany jest do sfinansowania ze środków NFOŚiGW, w związku z tym w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

 

pełen tekst zapytania

 

 


Warszawa, dn. 23.01.2017

 

Tytuł: Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia pn. „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10”

 

 

W celu rozeznania rynku oraz zbadania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pn. „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10". W załączeniu znajdą Państwo Wstępny zakres pracy i formularz ofertowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 02.02.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami KZGW: pgw@kzgw.gov.pl. W temacie maila proszę wpisać: „Oferta na Analizę i aktualizację jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10"

Zadanie pn. „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10" stanowi część projektu pn. „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania" (nr projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16) współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".

 

formularz ofertowy

wstepny zakres pracy

 


Tytuł: Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia pn. „Usługi wsparcia merytorycznego, kontroli jakości i zarządzania projektem IIaPGW"

 

W celu rozeznania rynku oraz zbadania wartości planowanego do realizacji zamówienia zapraszam Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na wykonanie zadania pn. „Usługi wsparcia merytorycznego, kontroli jakości i zarządzania projektem dla projektu pn.: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”. W załączeniu przesyłam wstępny zakres pracy i formularz ofertowy.

Kalkulację ceny uprzejmie proszę podać łącznie dla całego zamówienia oraz w podziale na zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych etapach. Zaznaczam, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku.

Uprzejmie proszę o przesłanie w terminie do 30.01.2017 r. wstępnej kalkulacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami KZGW: pgw@kzgw.gov.pl. W temacie maila proszę wpisać „Oferta na zarządzanie projektem IIaPGW”.

 

formularz ofertowy

wstepny zakres pracy

 


Warszawa, dn. 18.01.2017

 

Tytuł: Zapytanie dotyczące planowanego zamówienia na realizację zadania: „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”

 

W celu rozeznania rynku oraz zbadania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pn. „Wdrożenie metody szacowani przepływów środowiskowych w Polsce”. W załączeniu znajdą Państwo wstępny zakres pracy i formularz ofertowy.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 25.01.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami KZGW: pgw@kzgw.gov.pl.

 

Zadanie pn. „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce” stanowi część projektu pn. „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” (nr projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16) współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

formularz ofertowy

wstepny zakres pracy

 


 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W 2017 ROKU

 

 


TYTUŁ: Zapytanie dotyczące  usług doradczo – konsultingowych dla projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

 

Uprzejmie proszę o przesłanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej szacowanego, miesięcznego wynagrodzenia brutto usług stanowiących przedmiot zamówienia.  W załączeniu opis zamówienia na usługi doradcze dla projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy”.  Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia. Ofertę cenową (wynagrodzenie miesięczne brutto) oraz pozostałą korespondencję proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydzial.op@kzgw.gov.pl. Proszę o przesłanie ofert najpóźniej do dnia 11.01.2017 r.

 

 

Rozeznanie rynku

 


TYTUŁ „Zamówinie na dostawę, wdrożenie  i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód”

 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie podmiotów udziałem w dialogu technicznym, Zamawiający zdecydował o wydłużeniu okresu, w którym prowadzony będzie dialog. Informację o planowanym terminie zakończenia dialogu, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz przekaże bezpośrednio do podmiotów, które zostaną zaproszone do udziału w dialogu technicznym. Obecnie Zamawiający analizuje informacje przekazane wraz ze zgłoszeniami, a następnie dokona wyboru Uczestników dialogu i ustali harmonogram spotkań z poszczególnymi Uczestnikami.”

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 


TYTUŁ „Zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie zeszytów edukacyjnych na temat Morza Bałtyckiego”

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie materiałów promocyjnych

 

 

znak sprawy: KZGW/DPiZW-zsm/11/2016

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

NIP: 701-002-18-98, REGON: 140593997

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, produkcja

i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik

nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zadania i być podana jako cena brutto.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy

do 30.11.2016 r.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od dnia składania ofert.

 

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający poniższe wymagania:

a) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: katarzyna.baczewska@kzgw.gov.pl ,

aksem na nr: 22     37 20 294,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VI       piętro, pokój 608    do  dnia 20 października 2016 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kzgw.gov.pl.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kzgw.gov.pl.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Baczewska,

e-mail: katarzyna.baczewska@kzgw.gov.pl

tel. 22 37 20 280

 

 


TYTUŁ „Opracowanie studium wykonalności na „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej”, wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz obsługą prezentacji publicznej”

 

 

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

umowa

załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

 

 

 


 

 

TYTUŁ „ANALIZA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA MORSKIEGO ODPADAMI SPŁYWAJĄCYMI RZEKAMI DO MORZA, W TYM ODPADAMI SANITARNYMI"

 

zapytanie ofertowe_5

załącznik nr 1 - SOPZ

zapytanie ofertowe

załącznik 1 do zapytania ofertowego

 

 

 

Warszawa 15.06.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że zamówienie publiczne na opracowanie ekspertyzy dotyczącej "analizy stopnia zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami spływającymi do morza, w tym odpadami sanitarnymi" będzie realizowała firma:

ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 39/1, 54-001 Wrocław

 

 


 

Dnia 27 listopada 2015 r. zakończono dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego"

 

 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1 z dnia 26.10.2015 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

NIP: 701-002-18-98

REGON: 140593997

 

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Jolanta Kopyra

tel. 22 37 20 227

Email: Jolanta.Kopyra@kzgw.gov.pl

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego"

 

 

III. PODSTAWA PRAWNA

 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego”.

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji potrzebnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie zamówienia. W toku dialogu technicznego Zamawiający będzie oczekiwał uzyskania informacji o cechach jakie, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Uczestników, powinien spełnić model, którego celem będzie oszacowanie wielkości ładunków biogenów pochodzących ze źródeł punktowych i obszarowych w poszczególnych zlewniach JCWP. Model będzie zastosowany w skali kraju do szacowania ładunków w zlewniach JCWP oraz ładunków skumulowanych, z możliwością wskazania głównych czynników sprawczych. Zamawiający oczekuje również informacji o możliwości uzyskania funkcjonalności modelu pozwalającej na ocenę skuteczności przyszłych działań ograniczających wprowadzany do JCWP ładunek. Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Uczestnika wybranych cech więcej niż jednego modelu ze wskazaniem wad i zalet oraz możliwości optymalizacji lub agregacji. Kwota przewidziana na realizację zadania wynosi 720 000 zł, termin realizacji zadania – IV kwartał 2016 r.

 

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia (także w wersji edytowalnej), stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, krótkiej informacji charakteryzującej zakres działalności Uczestnika oraz wykazu realizowanych lub współrealizowanych przez Uczestnika w okresie ostatnich 6 lat prac w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego". Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkania indywidualnego z Uczestnikami w terminie określonym przez Zamawiającego oraz wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu spotkania na nośnikach audio/video.

6. Zamawiający zastrzega sobie, za zgodą Uczestnika wyrażoną na piśmie, udział doradców w spotkaniu za pośrednictwem wideokonferencji.

7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 25.11.2015 r.

 

 

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego" składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

2. Zgłoszenia można składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: Sekretariat.DPiZW@kzgw.gov.pl oraz Jolanta.Kopyra@kzgw.gov.pl

b) faxem na nr 22 37 20 294,

c) osobiście, w siedzibie Zamawiającego.

3. Termin składania zgłoszeń: 4.11.2015 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

 

Zgodnie z §6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego informuję o przedłużeniu czasu prowadzenia dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego" do dnia 27.11.2015 r.

 

………………………………………… Warszawa, dn. 26.10.2015 r.

 

pełen tekst ogłoszenia

regulamin

zgłoszenie

 


 

pytania i odpowiedzi 1 30.10.2015