Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Zapotrzebowanie Świata na wodę podwaja się co 21 lat (Bank Światowy).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


POIiŚ - Informacje o programie

Decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Program Infrastruktura i Środowisko jest największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę
i gospodarkę niskoemisyjną. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wynosi ponad 27 (27,4) mld EUR, co stanowi ponad 33% całości środków polityki spójności w Polsce.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym, z punktu widzenia dostępnych środków, Programem Operacyjnym. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 413,7 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności (FS) - 22 507,9 mln EUR (82%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 4 905,9 mln EUR (18%).

W ramach POIiŚ przewiduje się dziewięć merytorycznych osi priorytetowych (finansowanych z FS i EFRR) oraz jedną oś dedykowaną działaniom w zakresie pomocy technicznej (finansowaną w całości z FS) na rzecz całego POIiŚ:
EURFS

EFRR

Oś priorytetowa I

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

1 828 430 978

Oś priorytetowa II

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

3 508 174 166

Oś priorytetowa III

Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

9 532 376 880

Oś priorytetowa IV

Infrastruktura drogowa dla miast

2 970 306 179

Oś priorytetowa V

Rozwój transportu kolejowego w Polsce

5 009 700 000

Oś priorytetowa VI

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

2 299 183 655

Oś priorytetowa VII

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

1 000 000 000

Oś priorytetowa VIII

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

467 300 000

Oś priorytetowa IX

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

468 275 027

Oś priorytetowa X

Pomoc techniczna

330 000 000


RAZEM

22 507 865 679

4 905 881 206


ŁĄCZNIE

27 413 746 885

 

Zarządzanie

Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli programu odgrywa instytucja zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie programu oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących realizacji programu.

Instytucja zarządzająca część swoich kompetencji przekazuje instytucjom pośredniczącym (IP), które - w uzgodnieniu z IZ - mogą powierzać zadania instytucjom wdrażającym (IW).

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla II Osi Priorytetowej POIiŚ "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" jest Ministerstwo Rozwoju. Za zarządzanie priorytetami dotyczącymi ochrony środowiska odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca (IP).

Alokacja finansowa ze środków unijnych (FS) wynosi 3,508 mld EUR.

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

  • Zapewnienie spójność planowania i wdrażania projektów,
  • Rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej,
  • Przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
  • Zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu.
  • Poprawa jakości powietrza

Cel osi priorytetowej będzie realizowany poprzez:

1.      Projekty z zakresu gospodarki wodnej,

2.      Projekty mające na celu zahamowanie spadku różnorodności biologicznej wzmacniające jednocześnie efekty działań związanych z adaptacją do zmian klimatu

3.      Rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej,

4.      Przeciwdziałanie spadkowi różnorodności  biologicznej,

5.      Zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnieniu odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu,

6.      Działania związane z ograniczeniem niskiej emisji oraz dotyczące kompleksowej, efektywnej kosztowo modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych, tzw. głębokiej modernizacji.

 

 

 

 

W ramach Osi Priorytetowej II realizowane są działania:

 

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (FS) wynosi 700 mln EUR.

Instytucją Wdrażającą (IW) dla Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działania jest zwiększenie ilość retencjonowanej wody oraz poprawa sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Cel działania będzie realizowany poprzez:

1.      Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

2.      Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

3.      Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji

4.      Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy

5.      Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

6.      Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

7.      Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń

8.      Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska

9.      Tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich

10.  Działania informacyjno - edukacyjne w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich

11.  Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej

12.  Przygotowanie lub aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji projektów (m.in. studium wykonalności, dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, mapy lub szkice sytuujące projekt).

 

Beneficjenci


Beneficjenci działania 2.1
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska:

1.      Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW)

2.      Regionalne zarządy gospodarki wodnej

3.      Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

4.      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

5.      Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

6.      Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

7.      Urzędy morskie

8.      Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW)

9.      Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

10.  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im.Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

11.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)

12.  Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ)

13.  Ministerstwo Środowiska

14.  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

 

 

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (FS) wynosi 1,6 mld EUR.

Instytucją Wdrażającą (IW) dla Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działania jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Cel działania będzie realizowany poprzez:

Dokończenie budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach:

1.      Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

2.      Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

 

Beneficjenci Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

1.      Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

2.      Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla III Osi Priorytetowej POIiŚ III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego jest Ministerstwo Rozwoju.

Alokacja finansowa ze środków unijnych (FS) wynosi 9,532 mld EUR.

Cele III Osi Priorytetowej

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

  • Nadrobienie zaległości w rozbudowie infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią transportu europejskiego (TEN-T),
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Cel osi priorytetowej będzie realizowany poprzez:

1.      Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej i przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych

2.      Rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny).

W ramach Osi Priorytetowej III realizowane jest działanie:

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych wynosi 1,382 mld EUR

Instytucją Pośredniczącą (IP) dla Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Cel działania dla śródlądowych dróg wodnych będzie realizowany poprzez:

Projekty w ramach działania będą dotyczyły inwestycji w przyjazne środowisku formy transportu wykorzystywane do przewozu towarów i osób.

A: Transport morski

B: Śródlądowe drogi wodne:

1. liniowe i punktowe inwestycje infrastrukturalne służące poprawie parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych, w tym m.in.:

- budowa i modernizacja budowli hydrotechnicznych, zabudowy regulacyjnej oraz udrożnienie toru wodnego,

2. program wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS)

3. inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa żeglugi poprzez doposażenie służb zapewniających bezpieczeństwo żeglugi oraz służb ratowniczych w pływające jednostki specjalistyczne oraz sprzęt.

C: Transport intermodalny

 

Beneficjenci


Beneficjenci Działania 3.2:
Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Śródlądowe drogi wodne:

1.      Regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

2.      Urzędy żeglugi śródlądowej

3.      Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

4.      Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,

5.      Komenda Główna Policji

 

 

Ponadto, poniżej został podany link do strony zawierającej
WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/