Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Obecnie na świecie zużywa się 54 % dostępnych zasobów wody słodkiej, z czego dwie trzecie w rolnictwie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego


 

Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego " realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2020

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

 

Cel i zakres projektu:

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w cyklach 6-letnich wynika z art. 88f ust. 11 ustawy - Prawo wodne oraz z Dyrektywy Powodziowej, której celem jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Na mapach przedstawia się obszary zagrożenia powodziowego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi oraz odpowiadające im wartości potencjalnych strat i obiekty narażone na zalanie. Informacje przedstawione na mapach pozwalają na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

̶            przegląd MZP i MRP opracowanych w I cyklu planistycznym, w wyniku którego zidentyfikowane zostaną obszary gdzie konieczna jest aktualizacja map, a następnie do 22 grudnia 2019 r. wykonane zostaną nowe - zaktualizowane wersje MZP i MRP;

̶            opracowanie MZP i MRP dla odcinków rzek, dla których we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego z 2011 r. wskazano konieczność wykonania MZP i MRP w II cyklu planistycznym tj. do 22 grudnia 2019 r.;

̶            opracowanie MZP i MRP dla odcinków rzek, które zostaną wskazane w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wykonywanych do 22 grudnia 2018 r.

Zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowić podstawę dla opracowania aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, będą opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 52 000 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 44 200 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 7 800 000,00 zł

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-Operacyjny-Infrastruktura-i-Srodowisko.html