Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami


.

"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..."

(z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej)


Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku.

 

Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy:

  • zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,
  • promowania zrównoważonego korzystania z wód,
  • ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,
  • poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,
  • zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,
  • zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Zapisy RDW wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód opracowywane zostaną plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz program wodno-środowiskowy kraju.

 

Transpozycja
Transpozycja przepisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. zm.) oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

 

Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie UE:

2003 rok

Transpozycja postanowień dyrektywy do prawa krajowego
Wyznaczenie obszarów dorzeczy i ustanowienie kompetentnych władz

2004 rok

Wstępna charakterystyka obszarów dorzeczy
Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 3 i załącznika I RDW

2005 rok

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 5, 6 oraz zał. I, II i III RDW

2006 rok

Opracowanie programów monitoringu wód i obszarów chronionych

2006/2007 rok

Opracowanie oraz konsultacje społeczne harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami

2007 rok

Złożenie Raportu do Komisji Europejskiej z realizacji art. 8 RDW

2007/2008 rok

Identyfikacja oraz konsultacje społeczne istotnych problemów gospodarki wodnej

2008 rok

Opracowanie oraz konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami i projektu programu wodno-środowiskowego kraju

2008/2009 rok

Konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami

2009 rok

Opublikowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

2010 rok

Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych
Przekazanie KE Raportu dot. planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

do 2012

Uruchomienie działań ujętych w programie wodno-środowiskowym kraju

2012 rok

Przekazanie Komisji Europejskiej sprawozdania tymczasowego opisującego postęp we wdrażaniu planowanego programu działań (w terminie trzech lat od opublikowania każdego planu)

2015 rok

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju (co 6 lat od daty pierwszej publikacji)

2015/2021/2027

Osiągnięcie dobrego stanu wód i dobrego potencjału

 

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Podstawowymi dokumentami planistycznymi według RDW są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. Transponująca jej zapisy ustawa Prawo wodne również wyróżnia wśród dokumentów planistycznych plany gospodarowania wodami na wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy oraz program wodno-środowiskowy kraju - odpowiednik programów działań według RDW. Zagadnienia, które powinny zostać ujęte w planach i programie, sprecyzowane zostały odpowiednio w art. 114 i art. 113 a ustawy Prawo wodne.

 

Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

 

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

W 2008 r. opracowane zostały projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Następnie w terminie od 22.12.2008 r. do 22.06.2009 r. projekty te zostały poddane konsultacjom społecznym. W chwili obecnej wszystkie zebrane uwagi i opinie są szczegółowo analizowane, a te z nich, które będą zasadne, zostaną uwzględnione w ostatecznych wersjach planów.

Ponadto w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy opracowane zostały prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów.

 

Szczegółowe informacje na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej dostępne są na stronie: www.rdw.kzgw.gov.pl


Pliki do pobrania:

 


 

Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Dzienniku Ustaw

 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.

 

Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W związku z tym, w 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PGW. Projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Podlegały także półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.).

 

18 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizacje PGW w formie rozporządzeń.

 

 

Akt prawny Metryka aktu prawnego Data ogłoszenia Linki do publikacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker Dz.U. poz. 1818 2016-11-08 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1818/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U. poz. 1911 2016-11-28 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1911
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej Dz.U. poz. 1914 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1914/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna Dz.U. poz. 1915 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1915/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru Dz.U.  poz. 1917 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1917/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju Dz.U. poz. 1918 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1918/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft Dz.U. poz. 1919 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1919/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby Dz.U. poz. 1929 2016-11-30 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1929/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły Dz.U. poz. 1959 2016-12-05 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1959/1
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu Dz.U. poz. 1958 2016-12-05 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1958/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U. poz. 1967 2016-12-06 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1967

 


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

 

Udostępnione poniżej materiały powstały na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (apgw) i są następstwem zgłoszeń użytkowników wód, którzy szukali źródeł wiedzy łatwiejszych do analizy niż publikacje zamieszczone w Dzienniku Ustaw.

 

Załączniki

 

Równolegle z aPGW udostępnione zostały również takie zbiory danych jak: geobaza z danymi przestrzennymi, oraz baza danych z kartami charakterystyk jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dołożył wszelkich starań, żeby dane zawarte w udostępnionych zbiorach uwzględniały wszystkie informacje z rozporządzeń Rady Ministrów. Należy jednak pamiętać, że wyłączne źródło prawa stanowią apgw opublikowane w Dzienniku Ustaw i tylko na ich podstawie mogą być prowadzone czynności administracyjne i prawne, a udostępnione na niniejszej stronie materiały i zbiory danych mają charakter jedynie pomocniczy.

Informacja o oficjalnych publikatorach wszystkich dokumentów znajduje się pod adresem http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html.

 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie odpowiada za następstwa prawne powstałe w związku z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych udostępnionych na niniejszej stronie.

 

Jednocześnie informujemy, iż kontynuowane są prace nad poprawą prezentowania danych w udostępnionych materiałach, w związku z czym wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres: pgw@kzgw.gov.pl.

 

Geobaza

Baza danych