Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Raporty do Komisji Europejskiej


DYREKTYWA 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nakłada na wszystkie kraje członkowskie w tym Państwo Polskie obowiązki sprawozdawcze w stosunku do Komisji Europejskiej.


Zgodnie z wymaganiami RDW do dnia 22 marca 2005 roku kraje członkowskie powinny były opracować i przesłać do Komisji Europejskiej raport z realizacji zapisów art. 5, 6 i zał. II, III, IV.

 

W Polsce na zlecenie Ministerstwa Środowiska zostały opracowane raporty dla obszarów dorzeczy wyznaczonych zgodnie z obowiązującym prawem i obejmujące: charakterystykę obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko, analizę ekonomiczną korzystania z wody oraz rejestr obszarów chronionych (zwany dalej Raport 2005).

 

Aby w myśl art. 14 RDW zapewnić szerokiemu społeczeństwu dostęp do informacji w poniższych plikach zamieszczone zostały treści raportów:


Pliki do pobrania: