Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (BAP/AG/3-1/2016)


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 5570 z dnia 17 listopada 2016 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

 

do spraw: obsługi Sekretariatu Kierownictwa KZGW

w Wydziale Obsługi Administracyjno-Gospodarczej, Biura Administracyjno-Prawnego

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

 

ADRES URZĘDU:

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

 

WARUNKI PRACY

- obsługa klientów zewnętrznych,

- stres związany z pracą pod presją czasu,

- praca przy komputerze,

- brak w budynku barier architektonicznych.

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów do podpisu i dekretacji Kierownictwa oraz dokonywanie rozdziału do odpowiednich komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego i terminowego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie terminarza Kierownictwa KZGW,
 • obsługa telefoniczna Kierownictwa KZGW oraz udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie zapytań do właściwych komórek KZGW,
 • obsługa poczty elektronicznej oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Sekretariacie Kierownictwa,
 • ewidencjonowanie pełnomocnictw, upoważnień oraz aktów normatywnych Prezesa i Dyrektora Generalnego KZGW,
 • obsługa logistyczna spotkań, narad i konferencji z udziałem ścisłego Kierownictwa KZGW,
 • redagowanie pism i przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie działalności sekretariatu na polecenie Kierownictwa KZGW ,
 • organizowanie cyklicznych narad i spotkań (przygotowywanie zaproszeń, współudział w tworzeniu agend).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy biurowej
 • Posiadanie dostępu do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie zdolności interpersonalnych, w tym: umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, komunikatywność i asertywność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność posługiwania się pakietem biurowym (edytor tekstu, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w pracy w sekretariacie obsługującym Kierownictwo/Zarząd podmiotu publicznego lub gospodarczego
 • przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

                 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

                 Grzybowska 80/82

                 00-844 Warszawa

                 (VI piętro, pok. 636 - kancelaria)

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"BAP/AG/3-1/2016".

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w j. obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na j. polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.