Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według danych Banku Światowego 80 krajówa. na świecie cierpi na tak poważny niedobór  wody, że stanowi on zagrożenie dla zdrowia i gospodarki.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/pgw/3-1/2017/Z)


 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

specjalista

 

w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa


WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze,

- brak w budynku barier architektonicznych,

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz m.in. uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych przy Komisji

Europejskiej,

- stres związany z pracą pod presją czasu.

 

ZAKRES ZADAŃ

Wypracowywanie na poziomie krajowym rozwiązań oraz współpraca z właściwymi jednostkami/instytucjami w

zakresie realizacji Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG w celu zapewnienia poprawności realizacji przepisów

krajowych i unijnych.

Prowadzenie spraw oraz współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej (RZGW) w zakresie wyznaczania

obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego oraz ustalania dla tych

obszarów programów działań .

Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dla Komisji Europejskiej raportów ze stanu oraz efektów

wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce.

Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac grupy rolno-środowiskowej oraz uczestnictwo w krajowych i

międzynarodowych grupach roboczych utworzonych m.in. na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

2000/60/WE, Wspólnej Strategii Wdrażania (Common Implementation Strategy) oraz Międzynarodowej Komisji

Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz

realizowanie prac związanych z tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych w ramach legislacji obiegowych.

Współpraca z pozostałymi pracownikami wydziału w zakresie zajmowanego stanowiska, a w szczególności w zakresie

identyfikacji presji rolniczych oraz realizacji działań wynikających z Dyrektywy Azotanowej w programie wodnośrodowiskowym

kraju celu zapewnienie zgodności między Dyrektywą 2000/60/WE oraz Dyrektywą 91/676/EWG.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej

doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze związanym z wykształceniem, w tym przynajmniej rok doświadczenia

zawodowego w organach administracji publicznej.

znajomość języka angielskiego na poziomie b. dobrym

znajomość przepisów ustawy Prawo wodne oraz Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG

wiedza w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym wpływu działalności rolniczej na środowisko

znajomość funkcjonowania prawa krajowego i unijnego

umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania

rzetelność i terminowość

zorientowanie na osiąganie celów

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

czynna znajomość oprogramowania GIS

dyspozycyjność

asertywność

znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego

umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu

umiejętność współpracy

samodzielność i inicjatywa

Skuteczna komunikacja - łatwość formułowania wypowiedzi i pisania tekstów.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 lutego 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

(VI piętro, pok. 636 - kancelaria)

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"DPZW/pgw/3-1/2017/Z".

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty

zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w j. obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na j. polski dokonane

przez tłumacza przysięgłego.

Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów

formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,

wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z

niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej

nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać

w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również

cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Polski,

  • ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w

sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające

obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.