Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


27.07.2010
Aktualizacja zapisów Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM

Realizacja zapisów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest kluczowym procesem w celu wypełnienia postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dodatkowo dyrektywa ta nakłada na Państwa Członkowskie zobowiązania wynikające z jej art. 7, którego realizację ma zapewnić obecnie aktualizowany Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej.

 

Tabela do uzupełnienia pt.: Wykaz aglomeracji o RLM poniżej 2 000

Legenda do tabeli dotyczącej aglomeracji poniżej 2 000 RLM

Tabele aktualizacyjne dotyczą wyłącznie:
1.    Aglomeracji ujętych w „Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej” z 2007 r. (dokument dostępny na stronie internetowej KZGW)
2.    Aglomeracji (gmin), które nie zakwalifikowały się do Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2009
3.    Aglomeracji (gmin), które rozpoczęły wyposażanie gmin w systemy kanalizacji zbiorczej bądź oczyszczalnie ścieków komunalnych po roku 2004