Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


06.02.2017
Konsultacje społeczne harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Zbliża się koniec konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy


Został ostatni moment na zgłaszanie uwag do projektu harmonogramu i programu prac. Dnia 12.02.2017 r. w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej zostaną zakończone półroczne konsultacje ww. dokumentów.

Prace nad planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy są kolejnym krokiem w przygotowaniu listy niezbędnych działań i zaleceń, które mają ograniczyć ryzyko niedoborów wody w suchych miesiącach. Jednocześnie bliskie zakończenia są prace nad przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych, które prowadzone są przez regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Zalecenia opracowane przez KZGW oraz RZGW skierowane będą do administracji rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, rolników i przemysłu oraz wszystkich obywateli. Ich celem będzie minimalizowanie wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Harmonogram i program prac zostały opublikowane na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a wersje papierowe dokumentu dostępne są do wglądu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, pok. 632 (VI p.).

Osoby zainteresowane konsultacjami mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 12 lutego 2017 r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „Konsultacje - susza". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) do 20 lutego 2017 r.;
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ze spotkań, w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
  • faksem na numer +48 22 37 20294.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pliki do pobrania:

Program

Harmonogram