Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Co najmniej miliard ludzi na świecie musi maszerować trzy godziny, aby uzyskać dostęp do wody pitnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


22.12.2016
Podpisanie umów o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 projektów mających na celu realizację dokumentów strategicznych kluczowych dla gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy

13 grudnia 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa KZGW oraz Pan Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Pan Janusz Topolski, Główny Księgowy podpisali cztery umowy o dofinansowanie projektów dotyczących opracowania kluczowych dokumentów planistycznych służących planowaniu w gospodarowaniu wodami:

  • Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego;
  • Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
  • Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania;
  • Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

 

Projekty realizowane będą w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP):

W ramach ww. projektów zostaną przeprowadzone: do 22 grudnia 2018 r. - pierwsze przegląd i aktualizacja WORP oraz do 22 grudnia 2019 r. - pierwsze przegląd i aktualizacja MZP i MRP, zgodnie z art. 88c ust. 9 i art. 88f ust. 11 ustawy – Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy Powodziowej.

Głównym celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wskazanie narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Dla tych obszarów w następnym etapie wykonywane są mapy zagrożenia powodziowego, przedstawiające obszary o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi oraz mapy ryzyka powodziowego, prezentujące informacje o potencjalnych stratach powodziowych i obiekty narażone na zalanie.

Więcej informacji na temat wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html

oraz map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego.html

 

Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania:

W ramach projektu, w pierwszej kolejności zostaną sporządzone dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do opracowania II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (II aPWŚK) i II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW). Konieczność opracowania dokumentów źródłowych realizowana jest na podstawie art. 113 ustawy Prawo wodne. Na podstawie ww. dokumentów źródłowych zostaną opracowane II aPWŚK i II aPGW. Dokumenty te opracowywane są w cyklach 6-letnich zgodnie z przepisami art. 113 i art. 113 b ustawy Prawo wodne

 

Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS):

Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy stanowią kolejny krok, po planach opracowanych dla poszczególnych regionów wodnych, w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. W ramach PPSS zostaną m. in. przygotowane listy niezbędnych działań i zaleceń, które mają ograniczyć ryzyko niedoborów wody w suchych miesiącach.

 

foto 1

 

foto 2

 

foto 3