Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Największym użytkownikiem wody jest obecnie Azja – w 2000 r. zużyła 57% poborów światowych wody. Głównym użytkownikiem wody w Azji jest rolnictwo.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


02.03.2017
Zakończono konsultacje społeczne projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

W czasie trwania konsultacji społecznych projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy" (12.08.2016 r. -12.02.2017 r.) od Interesariuszy wpłynęło 13 wniosków z łącznie 23 uwagami/komentarzami/opiniami do wystawionych dokumentów. Zestawiono je w tabeli rozbieżności, w której zawarto: nr wniosku, nr uwagi w ramach wniosku, datę wpłynięcia wniosku, sposób dostarczenia wniosku, nazwę instytucji/organizacji zgłaszającej uwagę/komentarz/opinię, jej treść oraz uzasadnienie jej zgłoszenia, a także nazwę dokumentu, do którego odnosi się uwaga/komentarz/opinia.

Wszystkie uwagi/komentarze/opinie rozpatrzono pod kątem zasadności uwzględnienia w harmonogramie oraz programie prac oraz sposobu i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag, komentarzy i opinii uwzględnionych częściowo bądź nieuwzględnionych zostało przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia.

Odniesienie do poszczególnych uwag zaprezentowano w tabeli rozbieżności, zamieszczonej poniżej.

 

Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy zgodnie z wymogiem zapewnienia aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych w ich przygotowaniu i aktualizacji, podawane są do publicznej wiadomości w celu zgłoszenia uwag (art. 88s ust. 3 ustawy - Prawo wodne). Harmonogram i program prac podlegają sześciomiesięcznym konsultacjom społecznym zgodnie z przepisem art. 88s ust. 5 ustawy - Prawo wodne. Zasady i tryb konsultacji społecznych określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości zostało przeprowadzone poprzez udostępnienie harmonogramu i programu prac na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KZGW, ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie KZGW w Warszawie, a także na stronie internetowej KZGW (http://www.kzgw.gov.pl) oraz na stronach internetowych poszczególnych RZGW. Projekt dokumentu w wersji papierowej był dostępny również do wglądu w siedzibie KZGW w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, w pokoju 632 (VIp.).

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram_PPSS

Program_PPSS

Tabela rozbieżności