Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Największym użytkownikiem wody jest obecnie Azja – w 2000 r. zużyła 57% poborów światowych wody. Głównym użytkownikiem wody w Azji jest rolnictwo.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Współpraca z Ukrainą


27.03.2015

XV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 9-11 lipca 2014 r. w m. Hoczew (Rzeczpospolita Polska) odbyło się XV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony ukraińskiej - pan Mychajło Jacuk


 

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-ukraińskiej współpracy na  wodach granicznych:

 

Współpraca w dziedzinie planowania na wodach granicznych - omówiono realizację zadań przez Grupę PL oraz przedstawiono następujące zagadnienia:

1. zmiany wprowadzone w 2013 roku w przepisach prawnych Polski i Ukrainy związanych z gospodarowaniem wodami i ochroną środowiska;

2. informacje na temat korzystania z wód - poborów wód powierzchniowych i podziemnych oraz zrzutach ścieków w zlewniach rzek granicznych Bugu i Sanu;

3. analizy danych z monitoringu jednolitych częściach wód powierzchniowych w zlewni Granicznej Bugu pod względem spełniania założeń aktualnego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz analiza jakości wód powierzchniowych w ukraińskiej części zlewni Bugu na podstawie monitoringu w latach 2010-2012;

4. informacje o udziale członków Grupy PL w międzynarodowych projektach realizowanych w zlewni Bugu i Sanu;

5. organizacja narady Grupy PL.

 

Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - omówiono realizację zadań przez Grupę OW oraz przedstawiono następujące zagadnienia:

1. informacje o prowadzonym monitoringu wód granicznych rzek: Bug, Wisznia i Szkło;

2. informacje o stanie czystości wód powierzchniowych w 2013 roku na podstawie wyników badań uzyskanych przez obydwie strony w wytypowanych punktach pomiarowo-kontrolnych;

3. stan jakości wód granicznych w odniesieniu do uzgodnionych wskaźników oraz w oparciu o graficzną ilustrację zmian jakości wód;

4. zestawienie średniorocznych wyników badań wód granicznych Wisznia i Szkło za 2013 rok;

5. ocenę jakości wód granicznych województwa podkarpackiego: Wiszni i Szkła oraz rzek granicznych województwa lubelskiego: Bugu i Sołokii.

 

Ukraińska część Grupy OW zwróciła się do strony polskiej o podjęcie działań zmierzających do uzyskania środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków we Lwowie w celu polepszenia jakości wód rzeki Bug z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej regulacji i melioracji - dokonano oceny realizacji wniosków z poprzednich narad, wytypowano najpilniejsze zadania w zakresie należytego utrzymania koryt rzek granicznych, zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej. Na wniosek Grupy OP w 2013 roku strona polska udrożniła koryto rzeki Bug, usunęła zatory na odcinkach Bugu granicznego a także udrożniono koryto rzeki Bug na granicy z Ukrainą w m. Husynne i Siedliszcze. Na wniosek Grupy OP strona ukraińska prowadziła prace związane z podtrzymaniem swobodnego przepływu granicznych cieków (usunięcie zanieczyszczeń i oczyszczenie koryt, szczególnie na rzece Wisznia, Sołokija i Rzeczyca), prowadziła systematyczne czyszczenie krat zamontowanych na budowlach hydrotechnicznych w ciekach na pasie granicznym oraz uczestniczyła w ustaleniu faktycznego przebiegu koryta rzeki San (znak graniczny 225-227) z udziałem służb granicznych Ukrainy i Polski oraz specjalistów gospodarki wodnej z Zarządu Zlewni w Przemyślu. Komisja poleciła Grupie OP zgodnie z wnioskiem Komisji Granicznej, aby na jej 27. Naradzie oceniła możliwości rozwiązania sytuacji dotyczącej zapewnienia stabilnego przebiegu granicy państwowej na rzece San między znakami granicznymi nr 225-227.

 

Współpraca w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych - przygotowano i uzgodniono treść wspólnego sprawozdania z działalności Grupy NZ za 2013 rok, oraz projekt plany pracy Grupy NZ na 2015 rok; dokonano aktualizacji danych teleadresowych w „Systemie powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach wód granicznych z Ukrainą" - służb współdziałających w Polsce i na Ukrainie w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska. W ciągu roku dokonano wymiany informacji o stanie czystości monitorowanych rzek granicznych Bug, Wisznia i Szkło opracowanej według przyjętych ustaleń. W 2013 r. wzajemnie wymieniono schemat powiadamiania oraz wykaz organów RP właściwych do wymiany informacji z Ukrainą w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych.

 

Współpraca w dziedzinie hydrometeorologii i hydrogeologii -  realizacja zadań Grupy HH w 2013 roku w zakresie wymiany danych hydrometeorologicznych i hydrogeologicznych dla celów operacyjnych od miesiąca marca odbywała się codziennie, co przyczyniło się znacznie do zwiększenia wiarygodności przygotowanych prognoz hydrologicznych. Wymiana danych hydrometeorologicznych i hydrogeologicznych dla celów bilansowych przebiegała w cyklach kwartalnych zgodnie z planem pracy. Grupa HH podejmie starania zmierzające do opracowania wspólnego projektu dotyczącego rzeki Bug uwzględniającego metodykę, sprzęt, pomiary hydrometryczne i geodezyjne. Projekt ten powinien być kompatybilny z Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

 

Ponadto omówiono stan współpracy dwustronnej służb ekologicznych i ratowniczych.

 

Komisja zatwierdziła plany prac wszystkich grup roboczych na 2015 rok.

 

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

 

inicjały osoby przygotowującej informację: (bp)

 

 


 

23.09.2013

XIV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 17-19 lipca 2013 r. w m. Dowgomosciska (Ukraina) odbyło się XIV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Bagiński

ze Strony ukraińskiej - pan Mychajło Jacuk


Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-ukraińskich wód granicznych:

  1.    Współpraca w dziedzinie planowania na wodach granicznych - Grupa PL omówiła realizację zadań oraz przedstawiła następujące zagadnienia:

  1. zmiany wprowadzone w 2012 roku w przepisach prawnych Polski i Ukrainy dotyczące w szczególności gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
  2. kierunki i stan prac w dziedzinie planowania gospodarki zasobami wodnymi w Polsce i na Ukrainie;
  3. informacje o poborach wód i zrzutach ścieków na terytoriach zlewni Bugu i Sanu w latach 2010-2012;
  4. analiza jakości wód w jednolitych częściach wód w polskiej części zlewni Bugu na podstawie monitoringu w latach 2010 i 2011 oraz analiza jakości wód w ukraińskiej części zlewni Bugu na podstawie monitoringu w latach 2010-2012;
  5. informacje na temat wykorzystania narzędzi GIS do utworzenia nowych baz danych w 2012 r. przy zastosowaniu oprogramowania otrzymanego w ramach programu „Pomoc rozwojowa 2011"
  6. informacje o udziale członków Grupy PL w międzynarodowych projektach realizowanych w zlewni Bugu i Sanu;
  7. współpraca pomiędzy Zachodnio-Bużańskim ZZZW a RZGW w Warszawie.

   

  2.    Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - omówiono realizację zadań przez Grupę OW oraz przedstawiono następujące zagadnienia:

  1. informacje o prowadzonym monitoringu wód granicznych rzek: Bug, Wisznia i Szkło;

  2. informacje o stanie czystości wód powierzchniowych w 2012 roku na podstawie wyników badań uzyskanych przez obydwie strony w wytypowanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych;

  3. stan jakości wód granicznych w porównaniu do wyników w roku 2011 w odniesieniu do uzgodnionych wskaźników;

  4. ocena stanu ekologicznego rzek granicznych Wisznia i Szkło za 2011 rok według Ramowej Dyrektywy Wodnej;

  5. ocena jakości wód granicznych województwa podkarpackiego: Wiszni i Szkła oraz rzek granicznych województwa lubelskiego: Bugu, Sołkii i Huczwy

   

  3.    Współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej regulacji i melioracji -

  dokonano oceny realizacji wniosków z poprzednich narad, wytypowano najpilniejsze zadania w zakresie należytego utrzymania koryt rzek granicznych, zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej. Na wniosek Grupy OP w 2012 roku strona polska usunęła zatory na odcinkach Bugu granicznego a także udrożniono graniczny odcinek rzeki Wiar poprzez usunięcie powalonych drzew i likwidację odsypisk żwirów w korycie. Na wniosek Grupy OP strona ukraińska prowadziła systematyczne czyszczenie krat zamontowanych na urządzeniach hydrotechnicznych na wodach granicznych w pasie granicznym a także kontynuowała prace związane z udrożnieniem rzeki Rzeczyca w pasie granicznym.

  Komisja poleciła Grupie OP zwrócić się do właściwych organów Strony polskiej i ukraińskiej w celu usunięcia wszystkich krat zamontowanych na urządzeniach hydrotechnicznych na wodach w pasie granicznym, a do czasu usunięcia systematyczne ich czyszczenie; systematyczne obserwowanie i w razie konieczności usuwanie żeremi bobrowych na wodach w pasie granicznym a w szczególności na potoku Krzywula (po stronie ukraińskiej kanału MK-II, pomiędzy znakami granicznymi nr 531-532) a także usuwanie zatorów na rzece Bug.

   

  4.    Współpraca w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych - przygotowano i uzgodniono treść wspólnego sprawozdania z działalności Grupy NZ za 2012 rok, oraz projekt plany pracy Grupy NZ na 2014 rok.; dokonano aktualizacji danych teleadresowych w „Systemie powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach wód granicznych z Ukrainą" - służb współdziałających w Polsce i na Ukrainie w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska. W ciągu roku dokonano wymiany informacji o stanie czystości monitorowanych rzek granicznych Wisznia i Szkło opracowanej według przyjętych ustaleń. W 2012 r. na bieżąco przekazywane były Kierownikowi ukraińskiej części Grupy NZ informacje o stanie środowiska opracowane w WIOŚ w Rzeszowie. Kierownicy Grup w ciągu roku w razie potrzeby utrzymywali kontakty robocze drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

   

  5.    Współpraca w dziedzinie hydrometeorologii i hydrogeologii -

  realizacja zadań Grupy HH w 2012 roku w zakresie wymiany danych hydrometeorologicznychi hydrogeologicznych dla celów bilansowych i operacyjnych przebiegała zgodnie z planem pracy. Pełnomocnik strony polskiej zwrócił się do Pełnomocnika strony ukraińskiej o pomoc w rozwiązaniu problemów proceduralnych w celu umożliwienia wykonania przekrojów geodezyjnych doliny Bugu granicznego niezbędnych do sporządzania map ryzyka powodziowego w ramach realizowanego przez stronę polską projektu pn. „Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi zagrożeniami" - wdrożenie dyrektywy powodziowej UE.

   

  Ponadto omówiono stan współpracy dwustronnej ekologicznych i ratowniczych służb. Poruszono także problem likwidacji tamy bobrowej po polskiej stronie na potoku Krzywula (po ukraińskiej stronie „kanał MK-II"), regulację koryta rzeki San między znakami granicznymi nr. 225-227 na wniosek Polsko-Ukraińskiej Komisji Granicznej. Omówiono również współpracę w zakresie usuwania skutków powodzi na terenie Polski.

 

Komisja zatwierdziła plany prac wszystkich grup roboczych na 2014 rok.

 

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

 


 

25.06.2012

XIII Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 23-25 maja 2012 r. w m. Siedliska (Rzeczpospolita Polska) odbyło się XIII Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Bagiński

ze Strony ukraińskiej - pan Mychajło Jacuk


Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-ukraińskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania na wodach granicznych – Grupa PL omówiła realizację zadań oraz przedstawiła następujące zagadnienia:
  •    zmiany wprowadzone w 2010 roku w przepisach prawnych Polski i Ukrainy, dotyczące w szczególności gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
  •    kierunki i stan prac w dziedzinie planowania gospodarki zasobami wodnymi w Polsce i na Ukrainie;
  •    informacje o przepisach prawnych i procedurach wydawania pozwoleń wodnoprawnych na pobór piasku i żwiru z górskich rzek zlewni Sanu;
  •    metodyki wyznaczania typów wód oraz wynikowe mapy typologii wód powierzchniowych w zlewni Bugu granicznego w Polsce i na Ukrainie;
  •    omówienie rekomendacji dotyczących wspólnej polityki wodnej wypracowanych podczas realizacji projektu „Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” oraz działań zmierzających do zgłoszenia wspólnych projektów w zakresie gospodarki wodnej w zlewniach Bugu i Sanu;
  •    współpraca pomiędzy Zachodnio-Bużańskim ZZZW a RZGW Warszawa;
  •    opracowanie informacji na temat korzystania z wód w zlewniach rzek granicznych Bugu i Sanu;
  •    udział członków Grupy PL w realizacji projektu „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi GIS w zarządzaniu gospodarką wodną zgodnym z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w ukraińskiej części zlewni rzeki Bug” w ramach  programu „Pomoc rozwojowa 2011” finansowanego ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 2. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - Grupa OW przedstawiła uzgodnioną treść wspólnego sprawozdania  z prac wykonanych w 2011 r., aktualizację planu pracy w 2012 roku oraz projekt planu pracy na 2013 rok. Kierownicy Grupy OW uczestniczyli w XII Posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniach 14-16 grudnia 2011r. w Łucku (Ukraina).
  Kierownikowi ukraińskiej części Grupy OW przekazano:
  •    harmonogram poboru prób wód w przygranicznych punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach Wisznia i Szkło w 2011 roku;
  •    wyniki wykonanych badań monitorowanych rzek granicznych;
  •    opracowania:
  •    „Stan środowiska w województwie podkarpackim na obszarze przygranicznym z Ukrainą
  •    „Ocena jakości wód rzek granicznych za 2010 rok”;
  •    „Powódź 2010 – przyczyny i skutki”;
  •    „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku”;
  W ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicznych obie strony prowadziły monitoring wód granicznych rzek: Bug, Wisznia i Szkło.
  Strona polska i ukraińska opracowały informację o stanie jakości wód granicznych w 2011 roku, która zawiera:
  •    ocenę jakości wód granicznych w 2011 roku;
  •    graficzną ilustrację zamian jakości wód;
  •    stan jakości wód granicznych w porównaniu do wyników z roku 2010 w odniesieniu do uzgodnionych wskaźników.
  W 2011 roku na wodach granicznych nie wystąpiły zanieczyszczenia nadzwyczajne.
 3. Współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej regulacji i melioracji - Grupa OP przedstawiła zakres prac wykonanych w 2011 roku:
  •     oceniono realizację wniosków z poprzednich narad;
  •    wytypowano   najpilniejsze   zadania  w   zakresie  należytego  utrzymania  koryt  rzek granicznych, zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej.
  Na wniosek Grupy OP w 2011 roku Strona polska:
  •    usunęła zatory na długości 16,4 km pomiędzy znakami granicznymi 946 a 971;
  •    złożyła wniosek o dofinansowanie pracy „Strategiczna ocena środowiskowa Bugu granicznego". Zadanie będzie realizowane w 2012 r.;
  •    wprowadziła do planu 2012 r. następujące zadania na Bugu granicznym:
  - Dorohusk II zabudowa erodowanego brzegu znak graniczny 985;
  - Skryhiczyn ubezpieczenie erodowanego brzegu znak graniczny 940;
  - Strzyżów zabezpieczenie skarpy pomiędzy znakami granicznymi 885 – 886.
  •    na bieżąco  likwidowała tamę bobrową na rzece Krzywula, która powodowała spiętrzenie wody po stronie ukraińskiej (Kanał K-II) - realizacja zaleceń Komisji z grudnia 2009 r.
  Na wniosek Grupy OP w 2011 roku Strona ukraińska:
  •    udrożniła rzekę Rzeczycę w pasie granicznym;
  •    prowadziła systematyczne czyszczenie krat zamontowanych na urządzeniach hydrotechnicznych na wodach granicznych, w pasie granicznym;
  •    kontynuowała prace związane z udrożnieniem rzeki Białej.
  Ponadto wstępnie rozważono problemy związane z przygotowaniem wspólnego wniosku o sfinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013 zakupu urządzeń technicznych do utrzymania drożności Bugu w celu usuwania i zapobiegania skutkom powodzi.
 4. Współpraca w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych - Grupa NZ przedstawiła uzgodnioną wspólnie treść sprawozdania z działalności Grupy z 2011 roku, zaktualizowany plan pracy na 2012 rok oraz projekt planu pracy na 2013 rok. Poinformowała Komisję, iż w 2011 r. Kierownicy polskich i ukraińskich Grup Roboczych OW i NZ odbyli robocze spotkanie w Jaworowie na Ukrainie na którym omówiono doświadczenia z zakresu dotychczasowej współpracy, oraz uczestniczyli w przedstawionej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prezentacji pt. „Monitoring stanu wód powierzchniowych wg Ramowej Dyrektywy Wodnej – planowanie, realizacja monitoringu oraz ocena stanu wód”.
 5. Współpraca w dziedzinie hydrometeorologii i hydrogeologii -Grupa HH przedstawiła uzgodnioną wspólnie treść sprawozdania z działalności Grupy z 2011 roku, zaktualizowany plan pracy na 2012 rok oraz projekt planu pracy na 2013 rok. Komisja poleciła Kierownikom Grupy HH zaktywizowanie współpracy Grupy w celu realizacji przyjętych planów pracy. Ponadto omówiono stan współpracy dwustronnej ekologicznych i ratowniczych służb. Poruszono także problem likwidacji tamy bobrowej po polskiej stronie na potoku Krzywula (po ukraińskiej stronie „kanał MK-II”), regulację koryta rzeki San między znakami granicznymi nr. 225-227 w celu uprzedzenia zmian przebiegu granicy państwowej na wniosek polsko-ukraińskiej Komisji ds. granicy państwowej. Omówiono również współpracę w zakresie usuwania skutków powodzi na terenie Polski.

 

Komisja zatwierdziła plany prac wszystkich grup roboczych na 2013 rok.

 

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

 


28.12.2011

 

XII Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 14-16 grudnia 2011 r. w Łucku (Ukraina) odbyło się XII Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Karwowski

ze Strony ukraińskiej - pan Wasyl Kozak


Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-ukraińskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania na wodach granicznych – Grupa PL omówiła realizację zadań oraz przedstawiła następujące zagadnienia:
  •  zmiany wprowadzone w 2010 roku w przepisach prawnych Polski i Ukrainy, dotyczące w szczególności gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
  •  kierunki i stan prac w dziedzinie planowania gospodarki zasobami wodnymi w Polsce i na Ukrainie;
  • informacje o korzystaniu z wód: wielkości poborów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ilości i ładunki ścieków wprowadzanych do wód w zlewniach granicznych Bugu i Sanu w Polsce i na Ukrainie oraz analiza zmian, jakie zaszły w latach 2001-2009 w korzystaniu z wód w zlewniach rzek granicznych. Informacja i analiza stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do Protokołu;
  •  metodyki określania presji i oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe w zlewniach granicznych Bugu i Sanu w Polsce i na Ukrainie;
  • omówienie rekomendacji dotyczących wspólnej polityki wodnej wypracowanych podczas realizacji projektu „Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” oraz działań zmierzających do zgłoszenia wspólnych projektów w zakresie gospodarki wodnej w zlewniach Bugu i Sanu;
  •  współpraca pomiędzy Zachodnio-Bużańskim ZZZW a RZGW Warszawa.
 2. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - Grupa OW przedstawiła uzgodnioną treść wspólnego sprawozdania  z prac wykonanych w 2010 r., oraz projekt planu pracy na 2012 rok, zapoznała uczestników Komisji z zakresem prac podjętych w 2010 roku; min. uczestniczono w XI Posiedzeniu Komisji do spraw Wód Granicznych, które odbyło się w dniach 17-19 listopada 2010 roku w Bochni na terytorium Polski, prowadzono monitoring wód granicznych rzek: Bug, Wisznia i Szkło, wyniki badań wód granicznych za dany kwartał przekazywano Kierownikowi Ukraińskiej części Grupy OW oraz Naczelnikowi Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim, opracowano informację o stanie jakości wód granicznych w 2010 roku, która obejmuje: ocenę jakości wód granicznych w 2010 roku, porównanie stanu jakości wód granicznych do roku poprzedniego oraz w odniesieniu do uzgodnionych wskaźników, graficzną ilustrację zamian jakości wód. W 2010 roku na wodach granicznych nie wystąpiły zanieczyszczenia nadzwyczajne.
 3. Współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej regulacji i melioracji - Grupa OP przedstawiła zakres prac wykonanych w 2010 roku; dokonano oceny realizacji wniosków z poprzednich narad, wytypowano najpilniejsze zadania w zakresie należytego utrzymania koryt rzek granicznych, zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej, złożono wniosek do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą o dofinansowanie ekspertyzy pn. "Analiza wpływu zabezpieczeń brzegów, wykonanych w latach 2003-2008, na granicznym odcinku Bugu, w celu powstrzymania postępującej erozji brzegowej", wycenione na 40.000 zł, zakończono realizację projektu pod nazwą „Umocnienie skarpy rzeki Bug, w miejscowości Dorohusk, w rejonie znaku granicznego nr 987”. Wartość robót 1,184 mln zł. , usunięto zatory w 474.6 – 477.4 km – m. Kolemczyce, 516.1 – m. Janki, 505.7  km – m. Matcze, 495.0 – 496.9 m. Stryhiczyn. Wyceniono roboty na 242 tysięcy złotych. Zatory usunięto siłami  własnymi. Udrożniono koryto rzeki Krzywuli oraz zlikwidowano tamę bobrową, która powodowała spiętrzenie wody po stronie ukraińskiej (realizacja zaleceń Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych z grudnia 2009 r.). Komisja przyjęła z zadowoleniem podjęcie przez Stronę polską prac nad „Koncepcją programowo-przestrzenną ochrony stabilności granicy państwowej pomiędzy Polską a Ukrainą, przebiegającą po linii rzeki Bug” i poleciła Grupie OP kontynuowanie współpracy w tym zakresie.
 4. Współpraca w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych -Grupa NZ przedstawiła uzgodnioną wspólnie treść sprawozdania z działalności Grupy z 2009 rok oraz projekt plany pracy Grupy NZ na 2011 rok. Poinformowała Komisję, iż w 2010 r. na bieżąco przekazywane były Kierownikowi ukraińskiej części Grupy NZ informacje o stanie środowiska opracowane w WIOŚ w Rzeszowie. Kierownicy Grup w ciągu roku w razie potrzeby utrzymywali kontakty robocze drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Współpraca w dziedzinie hydrometeorologii i hydrogeologii - Grupa HH poinformowała Komisję, że realizacja zadań w 2010 roku w zakresie wymiany danych hydrometeorologicznych i hydrogeologicznych dla celów bilansowych i operacyjnych przebiegała zgodnie z planem pracy. Grupa HH podtrzymuje w dalszym ciągu potrzebę prowadzenia wspólnych, terenowych pomiarów hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz opracowania wyników badań dla potrzeb zarządzania gospodarką wodną na odcinku granicznym rzeki Bug i jej dopływów. Grupa HH proponuje również cykliczne konsultacje osób opracowujących codzienne przepływy rzeki Bug w celu uzgodnienia poprawności tych danych. Grupa HH widzi potrzebę powołania stałych zespołów roboczych, na bazie współpracy instytucjonalnej. Środki finansowe na działalność tych zespołów powinny być zapewnione w budżecie współpracujących instytucji. Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z działalności Grupy HH za 2010 rok  oraz  poleciła  Grupie HH  aby w drodze korespondencyjnej, do końca 2011 r. zaproponowała Przewodniczącym Komisji odpowiednie porozumienia między instytucjami polskimi i ukraińskimi. Z  uwagi  na  to,  że  grupa  HH  wykonując  wspólne  hydrometryczne  i  geologiczne  prace pomiarowe  napotyka  na  pewne  trudności w strefie przygranicznej, Komisja zaproponowała sekretarzom  przeprowadzić  dodatkowe  konsultacje  z  odpowiednimi  organami  straży granicznej obu państw, dotyczące maksymalnego uproszczenia procedur uzgadniania odpowiednich prac na polsko-ukraińskich wodach transgranicznych. Wyniki tych konsultacji będą na bieżąco przekazywane Przewodniczącym Komisji.

Ponadto omówiono stan współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i     Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim Ukrainy a także współpracę służb ratowniczych. Poruszono także problem likwidacji tamy bobrowej po polskiej stronie na potoku Krzywula (po ukraińskiej stronie „kanał MK-II”), regulację koryta rzeki San między znakami granicznymi nr. 225-227 w celu uprzedzenia zmian przebiegu granicy państwowej na wniosek polsko-ukraińskiej Komisji ds. granicy państwowej. Omówiono również współpracę w zakresie usuwania skutków powodzi na terenie Polski.

 

Komisja zatwierdziła plany prac wszystkich grup roboczych na 2012 rok.

 

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

 


28.12.2010

XI Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 17-19 listopada 2010 r. w Bochni odbyło się XI Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji  
do spraw Wód Granicznych

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Karwowski

ze Strony ukraińskiej - pan Wasyl Kozak


Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-ukraińskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania na wodach granicznych - omówiono proces wymiany informacji na temat zmian  wprowadzonych w 2009 roku w przepisach prawnych Polski i Ukrainy, w szczególności odnośnie do gospodarki wodnej i ochrony środowiska; zapoznano się z konkluzjami projektu „Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” w związku z jego zakończeniem; opracowano zestawienia obszarów chronionych w zlewniach Bugu i Sanu z podaniem ich kategorii oraz formy ochrony; omówiono zakres prac nad wnioskami wspólnych polsko-ukraińskich projektów dotyczących wód granicznych.
 2. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - omówiono wyniki badań wód rzek granicznych, które były przeprowadzone w 2009 roku dla województwa podkarpackiego i lubelskiego; dokonano oceny jakości wód granicznych za 2009 rok; zapoznano się z wynikami rozmów na temat organizacji nowej sieci diagnostycznej monitoringu stanu wód na Ukrainie oraz zasad prowadzenia badań i gromadzenia wyników pomiarów; dokonano ustaleń odnośnie do potencjalnych źródeł stanowiących zagrożenie dla wód w obszarze przygranicznym;  wysłuchano informacji na temat udziału w wojewódzkich ćwiczeniach epizodyczno-problemowych pod kryptonimem „GRANICA 2009”; a także uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych w sprawie przeciwdziałania zdarzeniom o skutkach transgranicznych.
 3. Współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej regulacji i melioracji - zapoznano się z informacjami dotyczącymi przeprowadzonego przeglądu wybranych odcinków rzek przecinających lub stanowiących granicę państwową; wysłuchano informacji na temat usunięcia zatorów na rzekach i ciekach w miejscu przecięcia granicy państwowej, utrudniających swobodny przepływ wody (w tym krat i żeremi bobrowych); omówiono sprawy dotyczące utrzymania koryt rzek, ochrony przeciwpowodziowej i trwałego zabezpieczenia położenia granicy państwowej.
 4. Współpraca w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych - zapoznano się z przebiegiem prac dotyczących aktualizowania „Systemu powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach na polsko-ukraińskich wodach granicznych”; omówiono działania mające na celu prezentowanie stanu środowiska w obszarze transgranicznym i występujących w tym obszarze problemów; przyjęto informacje na temat prowadzonej współpracy w zakresie wykazu jednostek gospodarczych prowadzących działalność w strefie przygranicznej w województwie podkarpackim, które dysponują substancjami i preparatami niebezpiecznymi i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska; zapoznano się z przebiegiem debat prowadzonych na forach międzynarodowych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń; przedstawiono zakres badań dotyczących monitoringu jakości wód w rzekach granicznych Wisznia i Szkło.
 5. Współpraca w dziedzinie hydrometeorologii i hydrogeologii -przyjęto do wiadomości, że realizacja zadań dotyczących opracowania i wymiany danych dla celów bilansowych, przebiegała rytmicznie i terminowo; wysłuchano informacji o procesie wymiany danych obserwacyjno-pomiarowych (hydrologiczno-meteorologicznych), niezbędnych do opracowania bilansu wodnego w roku 2009 (równolegle przesłano wielkości współczynnika redukcji lodowej z uzgodnionych profili); zapoznano się z obliczeniami przepływów wykonanych na uzgodnionych profilach; zapoznano się z informacjami hydrologicznymi odnośnie do danych z posterunków wodowskazowych z ukraińskiej części dorzecza Bugu oraz z posterunków wodowskazowych Kryłów i Strzyżów na rzece Bug, a także Krościenko na rzece Strwiąż; zapoznano się z przeprowadzoną analizą materiałów hydrologicznych rzeki Szkło w profilu Budzyń w roku 2009.

Ponadto omówiono stan współpracy w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych, zalecono przedstawicielom obydwu stron aktywne uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska–Białoruś-Ukraina, wysłuchano informacji o rozstrzygnięciach wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Opracowanie metodyki i procedury sporządzania planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy międzynarodowych, zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/60/WE na przykładzie zlewni Bugu w części polskiej i ukraińskiej wraz z realizacją etapu identyfikacji głównych problemów gospodarki wodnej, jako kluczowego w procesie planowania gospodarowania wodami” złożonego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także zapoznano się z pracami związanymi z przygotowaniem dokumentów niezbędnych dla uzyskania finansowania projektów: „Opracowanie strategii i realizacja przedsięwzięć dotyczących ochrony przeciwpowodziowej rzeki Bug” oraz „Inwentaryzacja i monitoring głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w przygranicznej części zlewni Bugu” w ramach Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013.
Komisja zatwierdziła plany prac wszystkich grup roboczych na 2011 rok.

 

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

 


10.12.2009

 

X Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 7-10 grudnia 2009 r. we Lwowie - Briukhowiczach (Ukraina) odbyło się X Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Karwowski

ze Strony ukraińskiej - pan Andrij Kobryński


Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-ukraińskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania na wodach granicznych - omówiono proces wymiany informacji na temat zmian w przepisach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy, które dotyczyły gospodarki wodnej, zapoznano się konkluzjami projektu „Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu", zapoznano się z przeprowadzoną identyfikacją przedsięwzięć, które w myśl Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym (konwencja z Espoo) mają wpływ transgraniczny, wysłuchano informacji o zebranych danych dotyczących zbiorników retencyjnych o pojemności powyżej 200 tys. m3, sporządzono wykaz obszarów chronionych z punktu widzenia ochrony przyrody w zlewni Bugu i Sanu;
 2. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - omówiono wyniki oceny jakości wód granicznych, która była przeprowadzona w 2008 roku, zapoznano się z wynikami rozmów na temat organizacji sieci monitoringu na Ukrainie oraz zasad prowadzenia badań i gromadzenia wyników pomiarów, zapoznano się z podjętymi działaniami o charakterze kontrolno-badawczym i organizacyjnym zmierzającymi do usunięcia zagrożenia dla wód rzeki San, związanego ze składowaniem przeterminowanych pestycydów w miejscowości Sianki, wysłuchano informacji na temat udziału w wojewódzkich ćwiczeniach epizodyczno-problemowych pod kryptonimem „KRYZYS 2008";
 3. Współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej regulacji i melioracji - zapoznano się z informacjami dotyczącymi przeprowadzonego przeglądu wybranych odcinków rzek przecinających lub stanowiących granicę państwową, wysłuchano informacji na temat zatorów utrudniających swobodny przepływ wody (w tym krat i żeremi bobrowych), omówiono sprawy dotyczące utrzymania koryt rzek, ochrony przeciwpowodziowej i trwałego zabezpieczenia położenia granicy państwowej;
 4. Współpraca w dziedzinie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych - zapoznano się z przebiegiem prac dotyczących aktualizowania „Systemu powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach na polsko-ukraińskich wodach granicznych", omówiono działania mające na celu prezentowanie stanu środowiska w obszarze transgranicznym i występujących w tym obszarze problemów, przyjęto informacje na temat prac prowadzonej współpracy w zakresie wykazu jednostek gospodarczych prowadzących działalność w strefie przygranicznej w województwie podkarpackim, które dysponują substancjami i preparatami niebezpiecznymi i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, zapoznano się z przebiegiem debat prowadzonych na forach międzynarodowych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń;
 5. Współpraca w dziedzinie hydrometeorologii i hydrogeologii - przyjęto wiadomości, że realizacja zadań dotyczących opracowania i wymiany danych dla celów bilansowych, przebiegała rytmicznie i terminowo, wysłuchano informacji o procesie wymiany danych obserwacyjno pomiarowych (hydrologiczno-meteorologicznych) niezbędnych do opracowania bilansu wodnego w roku 2008 (równolegle przesyłano wielkości współczynnika redukcji lodowej z uzgodnionych profili), zapoznano się z obliczeniami przepływów charakterystycznych wykonanych na uzgodnionych profilach, omówiono potrzebę powołania nowych zespołów roboczych w celu prowadzenia pomiarów terenowych hydrologicznych i hydrogeologicznych, które do tej pory nie są wykonywane, zapoznano się z przeprowadzoną analizą materiałów hydrologicznych rzeki Szkło w profilu Budzyń po zakończeniu napełniania wyrobiska po kopalni siarki w Jaworowie;

Ponadto omówiono stan współpracy w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat rekultywacjt zdegradowanych terenów w strefie wyrobiska Jaworowskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Górniczo-Chemicznego „Siarka", zapoznano się z konkluzjami przygotowań do projektu pt. „Zrównoważone Użytkowanie Transgranicznego Systemu Mezozoicznych Zbiorników Wód Podziemnych" oraz wynikami zrealizowanego projektu pt. „Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - transgraniczna gospodarka wodna - Białoruś, Polska, Ukraina", zalecono przedstawicielom obydwu stron aktywne uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina, wysłuchano informacji o rozstrzygnięciach wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Opracowanie metodyki i procedury sporządzania planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy międzynarodowych zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/60/WE na przykładzie zlewni Bugu w części polskiej i ukraińskiej wraz z realizacją etapu identyfikacji głównych problemów gospodarki wodnej, jako kluczowego w procesie planowania gospodarowania wodami" złożonego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także zapoznano się z rodzajem pomocy udzielonej służbom ukraińskim przez polskie instytucje.

 

Komisja zatwierdziła plany prac wszystkich grup roboczych na 2010 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


28.11.2008

IX posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych

 

W dniach 22-24 października 2008 r. w miejscowości Sandomierz (Rzeczpospolita Polska) odbyło się IX posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.


Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Andrzej Sadurski
ze Strony ukraińskiej - pan Andrij Kobryński


W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2009 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


02.09.2007

VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych

 

W dniach 27-31 sierpnia 2007 r. w miejscowości Pustomyty k/Lwowa (Ukraina) odbyło się VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

 

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Piotr Rutkiewicz
ze Strony ukraińskiej - pan Wasyl Kozak


Roboczą wizytę na Ukrainie złożył również pan Mariusz Gajda - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2008 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.