Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

470 mln ludzi mieszka w regionach, gdzie występuje powazny niedobór wody. W 2025 r. liczba ta będzie sześć razy większa.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wstępny przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzony na MODO


Szanowni Obywatele w dorzeczu Odry,

 

Pod koniec roku 2000 Unia Europejska uchwaliła Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (dalej zwaną Ramową Dyrektywą Wodną). Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi przełom w kompleksowej, skutecznej ochronie wód w Unii Europejskiej, z korzyścią dla człowieka i przyrody. Porządkuje ona, ujednolica i łączy ochronę wszystkich wód, od wód podziemnych, poprzez jeziora i wody płynące, aż po wody przejściowe i przybrzeżne.

 

Istotnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest, aby do roku 2015 możliwie wiele wód Unii Europejskiej było w „dobrym stanie". Centralnym instrumentem służącym osiągnięciu takiego stanu jest plan gospodarowania wodami. Podczas jego stopniowego opracowania przewi-dziane są konsultacje społeczne, w których mogą Państwo wziąć aktywny udział.

 

Od końca 2007 roku do czerwca 2008 roku publikowany będzie wstępny przegląd istot-nych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO), do którego w ciągu tych 6 miesięcy mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi.

 

Od końca 2008 roku do czerwca 2009 roku publikowany będzie projekt planu gospodaro-wania wodami dla MODO z tak samo długim terminem zgłaszania uwag.

Wspólny plan gospodarowania wodami dla MODO podaje informacje na temat stanu całego dorzecza Odry i streszcza wszystkie wymagane działania, które należy wdrożyć w celu po-prawy stanu wód. Zanim jednak opracowany zostanie plan gospodarowania wodami, musi powstać wstępny przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej, który zostanie udostępniony opinii publicznej.

 

Niniejszy tekst obejmuje wstępne zestawienie problemów, jakie zostały zidentyfikowane na MODO, których rozwiązanie należy skoordynować na poziomie międzynarodowym w ramach planu gospodarowania wodami.

 

Źródło: www.mkoo.pl


Pliki do pobrania: