Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

20 % gatunków ryb słodkowodnych jest na granicy wyginięcia z powodu skażonej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
23.03.2017
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

14.03.2017
W czwartek 9 marca br. odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. udrożnienia Kanału Gliwickiego pod przewodnictwem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach...

10.03.2017
3 marca br. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej gościł przedstawicieli chińskiej prowincji Henan. Delegacji przewodniczył pan Wu Jianxin, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Prowincji Henan, a w jej składzie znaleźli się także reprezentanci instytucji zajmujących się m.in. hydrologią oraz...

02.03.2017
W czasie trwania konsultacji społecznych projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy" (12.08.2016 r. -12.02.2017 r.) od Interesariuszy wpłynęło 13 wniosków z łącznie 23 uwagami/komentarzami/opiniami do wystawionych...

22.02.2017
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter...

10.02.2017
Na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem...

06.02.2017
Zbliża się koniec konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Został ostatni moment na zgłaszanie uwag do projektu harmonogramu i programu prac. Dnia 12.02.2017 r. w Krajowym Zarządzie...

04.01.2017
Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu, związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służącego sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach...

23.12.2016
Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem...

22.12.2016
13 grudnia 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa KZGW oraz Pan Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Pan Janusz Topolski, Główny Księgowy podpisali cztery umowy o dofinansowanie projektów dotyczących opracowania kluczowych dokumentów planistycznych służących...

14.12.2016
Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) 2 grudnia 2016 r. KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny zestaw działań naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. Konieczność opracowania...