Drukuj

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt raportu dla Komisji Europejskiej, z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). Wykonawcą projektu raportu jest firma MGGP, która zbierze szczegółowe dane na temat sposobów prowadzenia działalności rolniczej na OSN, sposobów korzystania z programów opracowanych dla OSN i potrzeb rolników. Po zebraniu niezbędnych danych, zostanie przygotowany raport z działania.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania Komisji Europejskiej sprawozdania z realizacji jej postanowień w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu, którego sprawozdanie dotyczy (art. 10 Dyrektywy azotanowej). W 2016 r. Polska zobowiązana jest przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z trzeciego cyklu realizacji postanowień dyrektywy trwającego od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Praca będąca przedmiotem zamówienia posłuży wypełnieniu zobowiązań Ministra Środowiska w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji dyrektywy w kwestii ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich, Komisja Europejska publikuje sprawozdania zbiorcze i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. Raportowanie umożliwia Komisji Europejskiej kontrolę i ocenę wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa członkowskie.

Strona internetowa projektu

Ankieta

Więcej na temat Dyrektywy azotanowej