Drukuj

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że uzgodnień w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dokonują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, o uzgodnienie projektu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź warunków zabudowy, należy występować do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Mateusz Balcerowicz

Zastępca Prezesa ds. Usług Wodnych

Pismo do prezydentów, wójtów i burmistrzów