Drukuj

W związku z licznymi informacjami w mediach na temat opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa, publikujemy informację w tej sprawie.

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem dla użytkowników wód. Do końca ubiegłego roku, tzn. do wejścia w życie nowego Prawa wodnego i nowych stawek (wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów) korzystający z wód wnosili te opłaty na konta innych podmiotów publicznych. Obecnie pobierają je Wody Polskie, które są głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce. Wprowadzenie nowych stawek wynika z wdrożenia unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej. We wszystkich państwach Unii Europejskiej każdy kto korzysta z wód, które są własnością Skarbu Państwa, powinien partycypować w kosztach ich utrzymywania w dobrej jakości.

Dyrektorzy regionalnych zarządów w Wodach Polskich nie ustalają samodzielnie żadnych stawek opłat. Wynikają one z ustawy Prawo wodne i rozporządzeń. Obecne i poprzednie rozporządzenie w tej sprawie dzieli aż 12 lat.

W niektórych przypadkach stawki zostały ustanowiona na minimalnym poziomie. Na przykład, jeżeli dany grunt jest przeznaczony pod ogólnie dostępne darmowe kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych, stawka za 1 m2 tego gruntu wynosi 1 grosz.

Najwyższa stawka wskazana w rozporządzeniu wynosi 8,90 zł i dotyczy przypadku prowadzenia na danym terenie działalności usługowej, tzn. sytuacji, gdy przedsiębiorca czerpie zysk ze względu na prowadzenie działalności nad wodą, która jest własnością Skarbu Państwa.

Celem reformy gospodarki wodnej jest zapewnienie jej efektywnego finansowania, zgodnie z zasadą „kto czerpie zyski z wykorzystania własności wszystkich obywateli, czyli w tym przypadku wód, ten musi za to ponosić opłaty”.

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa są ponoszone raz w roku i ich wysokość nie powinna stanowić realnego obciążenia dla przedsiębiorców i zwykłych użytkowników przystani, pomostów, marin itd. Utrzymanie naszych wód w dobrej jakości jest potrzebne całemu społeczeństwu i zobowiązują nas do tego przepisy Unii Europejskiej.

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej