Drukuj

Trwają rozmowy zarządu Wód Polskich ze związkami zawodowymi nt. regulaminu pracy. W kolejnej turze rozmów ustalono prawie 50 % zapisów nowego regulaminu, który będzie obowiązywał w PGWWP.

Podczas negocjacji wykreślono zapisy dotyczące kontroli osobistej, kontroli bagażu, zawartości szafek pracowniczych, zmieniono zapisy dotyczące godzin pracy. Ustalono trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Dla pracowników, których nie obowiązuje system pracy zmianowej, zostanie wprowadzony ośmiogodzinny wymiar pracy, od 700 lub 800 do 1500 lub 1600, przy czym pracodawca jest obowiązany do zapewnienia efektywności pracy jednostki organizacyjnej  między godz. 800 - 1600. Indywidualne rozkłady czasu pracy pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych ustala pracodawca na poszczególne okresy rozliczeniowe. Na uzasadniony wniosek pracownika lub jeśli zmiana godzin pracy jest uzasadniona szczególnymi warunkami, pracodawca może wyrazić zgodę na inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy.

Pozostałe zapisy regulaminu pracy będą ustalane podczas następnych spotkań zarządu ze związkami zawodowymi. Zarząd i centrale związkowe podkreślają konieczność szybkiego wprowadzenia regulaminu pracy. W ostatnim czasie, sukcesem zakończyły się negocjacje dotyczące Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który już obowiązuje.