MATERIAŁY INFORMACYJNE I WYJAŚNIENIA DO PRZEPISÓW

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Wstępną ocenę wykonuje się w oparciu o dostępne lub łatwe do uzyskania informacje obejmujące:

 • hydrografię, topografię terenu oraz jego zagospodarowanie;
 • opis powodzi historycznych które spowodowały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej,
 • ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości,
 • prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi.

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) wyznaczone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego nie stanowią podstawy do planowania przestrzennego. Celem WORP nie jest wyznaczenie precyzyjnego zasięgu obszarów zagrożonych powodzią, lecz wstępne ich zidentyfikowanie. Na podstawie wyników WORP w kolejnych dokumentach cyklu planistycznego wyznaczane są precyzyjnie obszary, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego MZP (zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, głębokości, rzędne zwierciadła oraz kierunki i prędkości przepływu wody,) i mapach ryzyka powodziowego MRP (wielkości strat powodziowych, liczba ludności oraz obiekty zagrożone zalaniem), i w konsekwencji opracowane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Dopiero te dokumenty są podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), art. 168 :

 • projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowują Wody Polskie,
 • projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Wodom Polskim nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
 • Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania wojewodom oraz do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,
 • Wody Polskie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza,
 • Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w celu zatwierdzenia,
 • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza wstępną ocenę ryzyka
  powodziowego i przekazuje ją:

- dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

- podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

 • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udostępnia Komisji Europejskiej przeglądy oraz aktualizacje wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego w cyklu planistycznym 2010-2015

W pierwszym cyklu planistycznym, tj. w latach 2010-2015, zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr. 239 poz. 2019, z późn. zm) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny był Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z art. 88c ust. 3 – 6 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005 Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw. Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujący mapy wynikowe oraz raport, został przesłany do opinii marszałkom województw i wojewodom w dniu 28 września 2011r. W tym samym dniu projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego został zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Opinie dotyczące projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego przekazało 21 organów. Sposób rozpatrzenia uwag został przedstawiony organom opiniującym zgodnie z art. 88c ust. 4. ustawy Prawo wodne. Wśród opinii nie wystąpiły uwagi, dotyczące wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, które wymagały uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej zgodnie z art. 88c ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Poniżej dostępny jest ostateczny raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego w cyklu planistycznym 2010-2015 wraz z załącznikami:

I. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
II. Załącznik nr 1 do raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
III. Załącznik nr 2 do raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla obszaru Polski: [w tym 4 mapy]
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
2. Mapa znaczących powodzi historycznych
3. Mapa obszarów na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne
4. Mapa organów właściwych w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa dolnośląskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. dolnośląskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. dolnośląskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. dolnośląskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa kujawsko - pomorskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. kujawsko - pomorskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. kujawsko - pomorskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. kujawsko - pomorskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa lubelskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. lubelskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. lubelskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. lubelskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa lubuskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. lubuskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. lubuskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. lubuskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa łódzkiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. łódzkiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. łódzkiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. łódzkim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa małopolskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. małopolskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. małopolskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. małopolskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa mazowieckiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. mazowieckiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. mazowieckiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. mazowieckiego

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa opolskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. opolskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. opolskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. opolskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa podkarpackiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. podkarpackiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. podkarpackiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. podkarpackim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa podlaskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. podlaskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. podlaskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. podlaskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa pomorskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. pomorskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. pomorskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. pomorskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa śląskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. śląskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. śląskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. śląskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa świętokrzyskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. świętokrzyskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. świętokrzyskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. świętokrzyskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa warmińsko - mazurskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. warmińsko - mazurskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. warmińsko - mazurskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. warmińsko - mazurskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa wielkopolskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. wielkopolskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. wielkopolskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. wielkopolskim

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa zachodniopomorskiego:
1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. zachodniopomorskiego
2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. zachodniopomorskiego
3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. zachodniopomorskim

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w cyklu planistycznym 2016-2021

W roku 2016 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sporządzania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP). Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Podpisanie umowy o dofinansowanie  nastąpiło 13 grudnia 2016 roku. aWORP zostanie przygotowana i opublikowana do 22 grudnia 2018 roku, a do 22 marca 2019 roku zostanie przekazany do Komisji Europejskiej raport z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zadanie wykonywane przez Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej realizowane jest w ścisłej współpracy z:

Najważniejsze zmiany i udoskonalenia wprowadzone w aWORP w bieżącym cyklu planistycznym polegają na:

 • prowadzeniu poszerzonych analiz z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji typów powodzi
 • udoskonaleniu kryteriów wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 • uwzględnieniu najnowszych prognoz długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym zmian klimatu
 • wykorzystaniu nowych schematów raportowych KE (Floods Directive Reporting Guidance 2017)