Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Obecnie na świecie zużywa się 54 % dostępnych zasobów wody słodkiej, z czego dwie trzecie w rolnictwie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
27.06.2016
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

23.06.2016
W dniach 30 maja - 2 czerwca 2016 roku w m. Oščadnica (Republika Słowacka) odbyło się XVI posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.   Spotkanie prowadzili: ze Strony polskiej - pani Iwona Koza - p.o. Prezesa KZGW ze Strony słowackiej - pan Vladimir Novák - p.o. Dyrektora...

17.06.2016
Pan Robert Kęsy, p.o. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przewodniczył obradom podczas 24. Posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, które odbyło dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Szczecinie.   W Posiedzeniu ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele...

25.05.2016
Projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły oraz projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Ucker, Świeżej...

12.05.2016
27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej. Więcej informacji: http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/27-maja-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej  

06.05.2016
Prezes KZGW zakończył prace nad krajowym programem ochrony wód morskich, którego obowiązek opracowania nakłada na niego art. 61s ust. 1 ustawy Prawo wodne.   Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie optymalnego zestawu działań...

05.05.2016
Rada Ministrów przyjęła 21 kwietnia 2016 r. aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 (IVAKPOŚK). Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021.   AKPOŚK2015 dotyczy 1502 aglomeracji (38...

02.05.2016
KZGW zakończył proces konsultacji i rozpatrywanie zgłoszonych uwag do projektu KPOWM. W trakcie konsultacji społecznych, które zakończyły się 29 marca 2016 r., instytucje i mieszkańcy zaangażowani w ochronę Bałtyku zgłosili 256 uwag do KPOWM i prognozy OOŚ.​   Głównym zadaniem konsultacji...

25.04.2016
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wnioskami sformułowanymi podczas konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 22 marca 2016 r. z okazji  Światowego Dnia Wody: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Zrownowazony-rozwoj-a-gospodarka-wodna-Swiatowy-Dzien-Wody-2016.html    

31.03.2016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt raportu dla Komisji Europejskiej, z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).  Wykonawcą projektu...

22.03.2016
W Światowym Dniu Wody, 22 marca, kraje nadbałtyckie obchodzą ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.   Święto to ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy stanu Bałtyku...