Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów dyrektywy azotanowej

30 kwietnia 2016 r. kończy się trzeci cykl realizacji postanowień dyrektywy Azotanowej (trwający od 1 maja 2012 roku). W ramach wykonywania zadań wynikających z ww. dyrektywy, Polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z realizacji mijającego cyklu.

Jednym z zadań, niezbędnych dla opracowania niniejszego sprawozdania jest zebranie danych o gospodarstwach rolnych położonych na OSN oraz o stosowanych praktykach rolniczych. Informacje te zbierane są podczas prowadzenia wywiadów z wykorzystaniem ankiet. Do ankietyzacji zapraszane są osoby i podmioty, prowadzące działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Adresatem ankiety są wszyscy, prowadzący działalność rolniczą na OSN - niezależne od charakteru prowadzonej działalności (hodowla czy uprawy) i wielkości gospodarstwa. Do wypełnienia ankiet zapraszani są rolnicy indywidualni i właściciele (lub zarządzający) przedsiębiorstwami rolniczymi.

Informacje pozyskane dzięki ankietom pozwolą na opracowanie danych charakteryzujących OSN i stosowane na ich obszarze praktyki rolnicze. Dane takie wspólnie z danymi monitoringowymi z Państwowego Monitoringu Środowiska stanowić będą główny trzon bazy danych pozwalającej na opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej. *Podczas przygotowania raportu nie są oceniane gospodarstwa.

Projekt realizowany jest na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przez firmę MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie na podstawie umowy nr KZGW/DPZWpgw/NFOŚiGW/1/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie projektu: https://azotany.mggp.com.pl gdzie znajdują się m.in. szczegóły dot. ankietyzacji i korzyści wynikające z wypełnienia ankiet.

Ankietę można wypełnić drogą elektroniczną klikając na adres: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.


Pliki do pobrania:

Wykaz rozporządzeń dyrektorów RZGW w sprawie obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia (...) [121 kB]

Wykaz rozporządzeń dyrektorów RZGW w sprawie wprowadzenia programów działań mających na celu (...) [158 kB]

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej [1,34 MB]

Wykaz_Rozporzadzen_dot_programow_dzialan_OSN_2008 [39 KB]

Wykaz_Rozporzadzen_dot_OSN_2008 [36 KB]

Tekst "Dyrektywy Azotanowej" [86 KB]

Ocena wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu - Wersja polska [2,56 MB]

Ocena wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu - Wersja angielska [4,72 MB]

Prezentacja - Dyrektywa azotanowa- działania dotychczasowe i przyszłościowe [197 KB]