22.11.2017

2. Posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 25-27 października 2017 roku w Libercu odbyło się 2. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Robert Kęsy oraz pan Przemysław Gruszecki

ze Strony czeskiej - pan Lukáš Záruba

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie prac poszczególnych grup roboczych działających w obrębie przedmiotowej Umowy:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wysłuchano informacji strony czeskiej na temat postępu prac nad opracowaniem studium wykonalności Korytarza Wodnego Dunaj-Odra-Łaba, wymieniono się informacjami na temat prac przygotowawczych dla ochrony przeciwpowodziowej terenów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz związanej z tym kwestii wypłacenia jednorazowych kompensat właścicielom narażonych gruntów po stronie polskiej. Ponadto przedstawiono informacje na temat postępu prac dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy. W ramach nowych tematów omówiono zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej na rzece Ścinawce w Kotlinie Kłodzkiej oraz projekt przywrócenia ciągłości morfologicznej na granicznym odcinku Dzikiej Orlicy;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano sit z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój — Police nad Metují, Krzeszów — Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych, których zaktualizowana wersja została załączona do Protokołu;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych w roku 2016, oraz planowanych na lata 2017-2019, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, w tym informacji o ciągłym braku legalizacji budowy mostu drogowego przez Lubotę (Oldřichovský potok) wykonanego przez stronę czeską, wstrzymaniu prac przygotowawczych do przebudowy mostu drogowego przez Opawę w miejscowości Wiechowice, ostatecznym usunięciu zniszczonych przepustów pod mostem kolejowym na Lubocie w rejonie miejscowości Porajów, dalszym funkcjonowaniu MEW przy jazie Zpupná Lhota na Olzie przy czym zadecydowano o przekazaniu do Grupy WFD do wyjaśnienia kwestii dotyczących różnic w zakresie wymogów środowiskowych w planach gospodarowaniu wodami, poinformowano o remontach umocnień brzegowych i koryt na Opawie w rejonie miejscowości Branice oraz na Opawicy;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2016 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat postępu prac związanych z oceny stanu części wód oraz realizacji inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy po obu stronach, zapoznano sit z informacjami na temat oceny stanu polsko-czeskich jednolitych części wód powierzchniowych i sposobu wyznaczania jednolitych części wód podziemnych w celu osiągniecia wymagań RDW.
 6. Planowane rozszerzenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów - strony wysłuchały informacji o zagadnieniach związanych z przedłużeniem koncesji dla KWB Turów, odbytych naradach nowo powołanego Zespołu Ekspertów, opracowaniu studiów przez spółki wodociągowe po stronie czeskiej, postępie prac przy opracowywaniu dokumentacji EIA i prezentacji przez stronę polską wyników modelu hydrogeologicznego, wzajemnie przekazanych danych, a także odbytych wizjach w terenie odkrywki Turów po stronie polskiej i żwirowni Grabštejn po stronie czeskiej.
 7. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;

W związku z art. 4 ust. 1 Statutu Komisji przyjęto jej Regulamin.

Na zakończenie zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2018 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

protokół [5.8 MB]

28.10.2016

XVIII Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

1. Posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 21-23 września 2016 roku w Dusznikach-Zdroju odbyło się 1. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Mirosław Paszczyk

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie prac poszczególnych grup roboczych działających w obrębie przedmiotowej Umowy:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat podpisania umów, na podstawie których zidentyfikowanym właścicielom gruntów po stronie czeskiej zostaną wypłacone jednorazowe rekompensaty związane z zakończeniem budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic, wysłuchano informacji strony czeskiej na temat opracowania studium wykonalności Korytarza Wodnego Dunaj-Odra-Łaba, wymieniono się informacjami na temat oceny oddziaływania na środowisko projektu poprowadzenia wałów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz postępu prac przygotowawczych do budowy mostów zalewowych i obwałowania na granicznym odcinku rzeki Opawy w rejonie miejscowości Wiechowice (Vávrowice) i Dierżkowice (Držkovice). Ponadto przedstawiono informacje na temat postępu prac dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych w roku 2015, oraz planowanych na lata 2016-2018, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, w tym mostu drogowego przez Lubotę (Oldřichovský potok), głównego mostu drogowego w przez Opawę w miejscowości Wiechowice, muru oporowego wzdłuż Alei Łyska w Cieszynie, jazu w miejscowości Branice oraz kładki nad Orlicą (Divoká Orlice) pomiędzy miejscowościami Poniatów a Neratov;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2015 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat postępu prac związanych z oceną stanu części wód;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy po obu stronach, ponadto zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych w rejonie oddziaływania kopalni Turów.
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych; Ponadto wysłuchano informacji o wejściu w życie nowej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej. Następnie poinformowano o powołaniu nowego zespołu ekspertów ds. oddziaływania KWB Turów na terytorium czeskie. Zespół ten spotkał się po raz pierwszy w kwietniu br. w Pradze. Następnie, pomiędzy lipcem a wrześniem br. obie strony zespołu wymieniły się wzajemnie pakietami danych. Na zakończenie zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2017 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [7 MB]


03.11.2015

XVII Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 23-25 września 2015 roku w miejscowości Lipová-lázně (Republika Czeska) odbyły się 17. Rokowania Pełnomocników Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej ds. współpracy na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie prac poszczególnych grup roboczych działających w obrębie przedmiotowej Umowy:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat opracowania umów, na podstawie których zidentyfikowanym właścicielom gruntów po stronie czeskiej zostaną wypłacone jednorazowe rekompensaty związane z zakończeniem budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle - Ostrawa w nawiązaniu do wyników spotkania z dnia 15 czerwca br., wymieniono się informacjami na temat oceny oddziaływania na środowisko i decyzji o warunkach zabudowy projektu poprowadzenia wałów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz prac na granicznym odcinku rzeki Opawy w rejonie miejscowości Wiechowice (Vávrowice) i Dierżkowice (Držkovice), przy uwzględnieniu wyników wizji lokalnej, która odbyła się dniu 23 marca br., i w której wzięli udział przedstawiciele polskiej i czeskiej strony. Ponadto przedstawiono informacje na temat postępu prac przygotowawczych dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych w roku 2014, oraz planowanych na lata 2015-2017, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, w tym mostu drogowego przez Lubotę (Oldřichovský potok), muru oporowego wzdłuż Alei Łyska w Cieszynie oraz kładki nad Orlicą (Divoká Orlice) pomiędzy miejscowościami Poniatów a Neratov;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2014 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat kontroli systemu badania wód granicznych oraz postępu prac związanych z oceną stanu części wód;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy - po stronie czeskiej zakończono konsultacje społeczne wskazanych powyżej dokumentów planistycznych, które następnie poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, ponadto zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;

Ponadto wysłuchano informacji o podpisaniu nowej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, poinformowano o ponownym wniosku strony czeskiej o udostępnienie dalszych informacji i danych dotyczących planowanego rozszerzenia działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, a także zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2016 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [8 MB]


29.12.2014

XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 19-21 listopada 2014 r. w Lipowej (Rzeczpospolita Polska) odbyły się XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat warunków, które muszą zostać spełnione, aby obywatelom czeskim zostały wypłacone jednorazowe rekompensaty związane z zakończeniem budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle - Ostrawa i zintensyfikowaniu działalności grupy roboczej Dunaj-Odra-Łaba (DOL), wymieniono się informacjami na temat zatwierdzenia projektu poprowadzenia wałów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz prac na granicznym odcinku rzeki Opawy, przedstawiono informacje na temat postępu prac przygotowawczych dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy, włącznie z aktualizacją listy obiektów planowanych do realizacji po stronie polskiej i czeskiej, mających zmniejszenie zagrożenia powodziowego, przy czym zwrócono szczególną uwagę, że obiekty po obu stronach zostaną wykonane jednocześnie (ewentualnie wcześniej na terytorium polskim);
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, zwrócono uwagę na konieczność legalizacji mostu (przepustu) przez Lubotę (Oldřichovský potok), który został wybudowany przez czeskiego inwestora bez uzyskania koniecznych zezwoleń;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2013 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - wysłuchano informacji na temat naturalnych zmian położenia koryt granicznych cieków wodnych, zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;

Ponadto omówiono stan przygotowań do podpisania nowej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, wysłuchano informacji o przekazaniu stronie czeskiej dalszych danych hydrogeologicznych będących w posiadaniu KWB Turów, a stronie polskiej czeskiego raportu pn. „Synteza analiz hydrogeologicznych i hydrologicznych w obszarach przygranicznych Polska-Czechy-Niemcy" oraz zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2015 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [0,5 MB]

załączniki [3 MB]


14.02.2014

XV Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 16-18 grudnia 2013 r. w Pradze (Republika Czeska) odbyły się XV Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony czeskiej - pan Karel Vlasák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej – wymieniono się informacjami na temat zakończenia budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov) a także w kwestii wypłaty rekompensat w przypadku zalania gruntów po stronie czeskiej, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle – Ostrawa, wymieniono się informacjami o przystąpieniu do opracowywania koncepcji pn. „Przebudowa i wydłużenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20+000-21+570 wraz ze stabilizacją dna koryta rzeki poniżej km 20+533” oraz stanie realizacji prac na rzece Piotrówce oraz na granicznym odcinku rzeki Opawy, przedstawiono informacje na temat postępu prac przygotowawczych dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy, włącznie z przyjęciem propozycji opracowania odrębnego dokumentu uwzględniającego m.in. zakres przedsięwzięcia i harmonogram równoległej realizacji działań po obu stronach;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej – wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój – Police nad Metují, Krzeszów – Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych, w szczególności ujednolicenie przepływów prawdopodobnych z profilem granicznym Nysy Łużyckiej i profilem granicznym rzeki Miedzianka (Oleška);
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych – omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, przedstawiono informacje o pozytywnym wyniku wizji terenowej na obiektach odwodnienia zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego Turów, wysłuchano informacji o planowanym poborze wody z potoku Ziębówka (Saňský potok) dla dwóch istniejących zbiorników wodnych;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zapoznano się z informacjami na temat jakości wód granicznych badanych w 2012 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych, zaakceptowano propozycję aktualizacji Zasad Współpracy Grupy OPZ oraz sposobu interpretacji wyników, przedstawiono informację o zanieczyszczeniu bakteriologicznym Białej Głuchołaskiej;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych – wysłuchano informacji na temat prac nad ustaleniem celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), które są niezbędne do oceny ryzyka nieosiągnięci tych celów oraz do ewentualnego wskazania derogacji, opracowano i zatwierdzono ostateczną wersję „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz z wód zlewni wybranych rzek wskazanych w Planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych; Ponadto omówiono stan przygotowań do zawarcia nowej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, poinformowano o przekazaniu przez stronę polską map lokalizacji hydrogeologicznych odwiertów w południowo-zachodniej części przedpola odkrywki KWB Turów, mapy aktualnego i planowanego docelowego rozwoju odkrywki oraz zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2014 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [4 MB]


5.12.2012

XIV Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 13-15 listopada 2012 r. w Opolu (Rzeczpospolita Polska) odbyły się 14. rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Janusz Wiśniewski

ze Strony czeskiej - pani Hana Randová

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej – wymieniono się informacjami na temat zakończenia budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov), omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle – Ostrawa, wymieniono się informacjami o ukończeniu realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej rejonu Bohumína oraz stanie realizacji prac na rzece Piotrówce oraz na granicznym odcinku rzeki Opawy, przedstawiono informacje na temat postępu prac przygotowawczych dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy, włącznie z przyjęciem propozycji opracowania odrębnego dokumentu uwzględniającego m.in. zakres przedsięwzięcia i harmonogram równoległej realizacji działań po obu stronach;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej – wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój – Police nad Metují, Krzeszów – Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych – omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, przedstawiono informacje o pozytywnym wyniku kontroli zrealizowanych zabezpieczeń w obrębie Kopalni Węgla Brunatnego Turów, wysłuchano informacji o aktualnym stanie współpracy z Dwustronną Międzyrządową Komisją ds. eksploatacji pokładów węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zapoznano się z informacjami na temat jakości wód granicznych badanych w 2011 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych, zaakceptowano propozycję aktualizacji Zasad Współpracy Grupy OPZ oraz sposobu interpretacji wyników, przedstawiono informację o zanieczyszczeniu bakteriologicznym Białej Głuchołaskiej;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych – wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - wysłuchano informacji na temat naturalnych zmian położenia koryt granicznych cieków wodnych, zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;Ponadto omówiono stan przygotowań do zawarcia nowej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, omówiono nowe okoliczności dotyczące możliwości przekazania stronie czeskiej dalszych danych hydrogeologicznych będących w posiadaniu KWB Turów oraz zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2013 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [5 MB]


11.11.2011

XIII Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 8-10 listopada 2011 r. w Pradze (Republika Czeska) odbyły się 13. rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Karwowski

ze Strony czeskiej - pani Hana Randová

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej – wymieniono się informacjami na temat zaawansowania stanu prac budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov); przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zapoznano się z etapem przygotowań do budowy zbiornika Nové Heřminovy na rzece Opawie oraz z prowadzonym dla tego przedsięwzięcia postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko; omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle – Ostrawa; omówiono postęp prac przy realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej rejonu Bohumína na rzekach Odra i Olza, gminy Závada na rzece Piotrówce oraz wsi Várovice na rzece Opawie; wysłuchano informacji na temat opracowanego „Studium oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym na rzece Odrze”; dokonano zmiany nazwy grupy PL na „Grupa Robocza do spraw przygotowań zadań i koncepcji inwestycyjnych”;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej – wymieniono się informacjami na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych; omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych; zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój – Police nad Metují, Krzeszów – Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów; zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych – omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych; wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne; wysłuchano informacji o aktualnym stanie współpracy z Dwustronną Międzyrządową Komisją ds. eksploatacji pokładów węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zapoznano się z informacjami na temat jakości wód granicznych badanych w 2010 roku; przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych; zatwierdzono zaktualizowane załączniki Zasad Współpracy Grupy OPZ;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych – wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy; zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - wysłuchano informacji na temat naturalnych zmian położenia koryt granicznych cieków wodnych; zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochrony znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;

Ponadto omówiono stan przygotowań do zawarcia nowej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, omówiono nowe okoliczności dotyczące możliwości przekazania stronie czeskiej danych hydrogeologicznych będących w posiadaniu KWB Turów oraz zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2012 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [2 MB]


11.11.2010

XII Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 8-10 listopada 2010 r. w miejscowości Brunów koło Lwówka Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) odbyły się 12. rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Karwowski

ze Strony czeskiej - pan Václav Dvořák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej – wymieniono się informacjami na temat przygotowań do budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov) oraz zbiornika Nové Heřmínovy na rzece Opawie, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle – Ostrava, omówiono postęp prac przy realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej rejonu Bohumína na rzekach Odra i Olza, gminy Závada na rzece Piotrówce oraz wsi Várovice na rzece Opawie, wysłuchano informacji na temat opracowanego „Studium oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym na rzece Odrze”;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej – wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zatwierdzono zaktualizowane „Zasady współpracy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską”, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, obszarze Kudowa Zdrój – Police nad Metují, Krzeszów – Adršpach oraz obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z przebiegiem prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych – omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, wysłuchano informacji o aktualnym stanie współpracy z Dwustronną Międzyrządową Komisją ds. eksploatacji pokładów węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zapoznano się z informacjami na temat jakości wód granicznych badanych w 2009 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych, wysłuchano informacji o postępie prac nad przystosowywaniem systemu monitoringu jakości wód granicznych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez opracowanie propozycji aktualizacji załącznika Zasad Współpracy Grupy OPZ;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych – wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód, omówiono stan prac nad trójstronną tabelą porównawczą wyników monitoringu za rok 2008;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - wysłuchano informacji na temat naturalnych zmian położenia koryt granicznych cieków wodnych, zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych, zapoznano się z zaktualizowanym Porozumieniem wykonawczym między Pełnomocnikiem Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Pełnomocnikiem Rządu Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej ds. gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Ponadto omówiono stan przygotowań do zawarcia nowej Umowy miedzy Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, omówiono nowe okoliczności dotyczące możliwości przekazania danych hydrogeologicznych będących w posiadaniu KWB Turów oraz zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2011 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [6,0 MB]


04.12.2009

XI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 18-20 listopada 2009 r. w Hrubej Skále (Republika Czeska) odbyły się 11. rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Leszek Karwowski

ze Strony czeskiej - pan Daniel Pokorný

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat przygotowań do budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov) oraz zbiornika Nové Heřmínovy na rzece Opawie, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle - Ostrava, omówiono postęp prac przy realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej rejonu Bohumina na rzekach Odra i Olza, gminy Zavada na rzece Piotrówce oraz wsi Várovice na rzece Opawie;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, omówiono rozwój automatyzacji i modernizacji sieci monitoringu, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz, obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach oraz obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z przebiegiem prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej sytuacji hydrologicznej potoków bezimienny i Okleśna zlokalizowanych na terenie KWB Turów;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości wód granicznych badanych w 2008 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych, wysłuchano informacji o postępie prac nad przystosowywaniem systemu monitoringu jakości wód granicznych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód oraz omówiono przebieg konsultacji społecznych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - wysłuchano informacji na temat naturalnych zmian położenia koryt granicznych cieków wodnych, wysłuchano informację na temat opracowanej Analizy ochrony i zabezpieczenia meandrów Odry na odcinku granicznym z Republiką Czeską, zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych, omówiono potrzebę aktualizacji Porozumienia wykonawczego między Pełnomocnikiem Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Pełnomocnikiem Rządu Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej ds. gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Ponadto omówiono stan przygotowań do zawarcia nowej Umowy miedzy Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, wyjaśniono kwestię zrzutu rur kanalizacyjnych na terytorium polski w rejonie miejscowości Karvina, omówiono nowe okoliczności dotyczące możliwości przekazania danych hydrogeologicznych będących w posiadaniu KWB Turów oraz zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2010 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [2,0 MB]


28.11.2008

X Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 4-6 listopada 2008 r. w miejscowości Szczyrk (Rzeczpospolita Polska) odbyły się X Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Andrzej Sadurski

ze Strony czeskiej - pan Karel Bláha

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2009 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół [1,9 MB]


26.10.2007

IX Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 22-24 października 2007 r. w miejscowości Hradec Králové (Republika Czeska) odbyły się IX Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Piotr Rutkiewicz

ze Strony czeskiej - pan Pavel Schneider

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2008 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół [2,22 MB]