22.11.2017

2. Posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 25-27 października 2017 roku w Libercu odbyło się 2. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Robert Kęsy oraz pan Przemysław Gruszecki

ze Strony czeskiej - pan Lukáš Záruba

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie prac poszczególnych grup roboczych działających w obrębie przedmiotowej Umowy:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wysłuchano informacji strony czeskiej na temat postępu prac nad opracowaniem studium wykonalności Korytarza Wodnego Dunaj-Odra-Łaba, wymieniono się informacjami na temat prac przygotowawczych dla ochrony przeciwpowodziowej terenów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz związanej z tym kwestii wypłacenia jednorazowych kompensat właścicielom narażonych gruntów po stronie polskiej. Ponadto przedstawiono informacje na temat postępu prac dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy. W ramach nowych tematów omówiono zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej na rzece Ścinawce w Kotlinie Kłodzkiej oraz projekt przywrócenia ciągłości morfologicznej na granicznym odcinku Dzikiej Orlicy;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano sit z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój — Police nad Metují, Krzeszów — Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych, których zaktualizowana wersja została załączona do Protokołu;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych w roku 2016, oraz planowanych na lata 2017-2019, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, w tym informacji o ciągłym braku legalizacji budowy mostu drogowego przez Lubotę (Oldřichovský potok) wykonanego przez stronę czeską, wstrzymaniu prac przygotowawczych do przebudowy mostu drogowego przez Opawę w miejscowości Wiechowice, ostatecznym usunięciu zniszczonych przepustów pod mostem kolejowym na Lubocie w rejonie miejscowości Porajów, dalszym funkcjonowaniu MEW przy jazie Zpupná Lhota na Olzie przy czym zadecydowano o przekazaniu do Grupy WFD do wyjaśnienia kwestii dotyczących różnic w zakresie wymogów środowiskowych w planach gospodarowaniu wodami, poinformowano o remontach umocnień brzegowych i koryt na Opawie w rejonie miejscowości Branice oraz na Opawicy;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2016 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat postępu prac związanych z oceny stanu części wód oraz realizacji inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy po obu stronach, zapoznano sit z informacjami na temat oceny stanu polsko-czeskich jednolitych części wód powierzchniowych i sposobu wyznaczania jednolitych części wód podziemnych w celu osiągniecia wymagań RDW.
 6. Planowane rozszerzenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów - strony wysłuchały informacji o zagadnieniach związanych z przedłużeniem koncesji dla KWB Turów, odbytych naradach nowo powołanego Zespołu Ekspertów, opracowaniu studiów przez spółki wodociągowe po stronie czeskiej, postępie prac przy opracowywaniu dokumentacji EIA i prezentacji przez stronę polską wyników modelu hydrogeologicznego, wzajemnie przekazanych danych, a także odbytych wizjach w terenie odkrywki Turów po stronie polskiej i żwirowni Grabštejn po stronie czeskiej.
 7. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;

W związku z art. 4 ust. 1 Statutu Komisji przyjęto jej Regulamin.

Na zakończenie zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2018 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

protokół [5.8 MB]

28.10.2016

XVIII Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

1. Posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 21-23 września 2016 roku w Dusznikach-Zdroju odbyło się 1. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Mirosław Paszczyk

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie prac poszczególnych grup roboczych działających w obrębie przedmiotowej Umowy:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat podpisania umów, na podstawie których zidentyfikowanym właścicielom gruntów po stronie czeskiej zostaną wypłacone jednorazowe rekompensaty związane z zakończeniem budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic, wysłuchano informacji strony czeskiej na temat opracowania studium wykonalności Korytarza Wodnego Dunaj-Odra-Łaba, wymieniono się informacjami na temat oceny oddziaływania na środowisko projektu poprowadzenia wałów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz postępu prac przygotowawczych do budowy mostów zalewowych i obwałowania na granicznym odcinku rzeki Opawy w rejonie miejscowości Wiechowice (Vávrowice) i Dierżkowice (Držkovice). Ponadto przedstawiono informacje na temat postępu prac dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych w roku 2015, oraz planowanych na lata 2016-2018, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, w tym mostu drogowego przez Lubotę (Oldřichovský potok), głównego mostu drogowego w przez Opawę w miejscowości Wiechowice, muru oporowego wzdłuż Alei Łyska w Cieszynie, jazu w miejscowości Branice oraz kładki nad Orlicą (Divoká Orlice) pomiędzy miejscowościami Poniatów a Neratov;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2015 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat postępu prac związanych z oceną stanu części wód;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy po obu stronach, ponadto zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych w rejonie oddziaływania kopalni Turów.
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych; Ponadto wysłuchano informacji o wejściu w życie nowej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej. Następnie poinformowano o powołaniu nowego zespołu ekspertów ds. oddziaływania KWB Turów na terytorium czeskie. Zespół ten spotkał się po raz pierwszy w kwietniu br. w Pradze. Następnie, pomiędzy lipcem a wrześniem br. obie strony zespołu wymieniły się wzajemnie pakietami danych. Na zakończenie zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2017 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [7 MB]


03.11.2015

XVII Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 23-25 września 2015 roku w miejscowości Lipová-lázně (Republika Czeska) odbyły się 17. Rokowania Pełnomocników Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej ds. współpracy na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie prac poszczególnych grup roboczych działających w obrębie przedmiotowej Umowy:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat opracowania umów, na podstawie których zidentyfikowanym właścicielom gruntów po stronie czeskiej zostaną wypłacone jednorazowe rekompensaty związane z zakończeniem budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle - Ostrawa w nawiązaniu do wyników spotkania z dnia 15 czerwca br., wymieniono się informacjami na temat oceny oddziaływania na środowisko i decyzji o warunkach zabudowy projektu poprowadzenia wałów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz prac na granicznym odcinku rzeki Opawy w rejonie miejscowości Wiechowice (Vávrowice) i Dierżkowice (Držkovice), przy uwzględnieniu wyników wizji lokalnej, która odbyła się dniu 23 marca br., i w której wzięli udział przedstawiciele polskiej i czeskiej strony. Ponadto przedstawiono informacje na temat postępu prac przygotowawczych dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy;
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych w roku 2014, oraz planowanych na lata 2015-2017, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, w tym mostu drogowego przez Lubotę (Oldřichovský potok), muru oporowego wzdłuż Alei Łyska w Cieszynie oraz kładki nad Orlicą (Divoká Orlice) pomiędzy miejscowościami Poniatów a Neratov;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2014 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat kontroli systemu badania wód granicznych oraz postępu prac związanych z oceną stanu części wód;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy - po stronie czeskiej zakończono konsultacje społeczne wskazanych powyżej dokumentów planistycznych, które następnie poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, ponadto zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwestie zabezpieczenia zagrożonych znaków granicznych;

Ponadto wysłuchano informacji o podpisaniu nowej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, poinformowano o ponownym wniosku strony czeskiej o udostępnienie dalszych informacji i danych dotyczących planowanego rozszerzenia działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, a także zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2016 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [8 MB]


29.12.2014

XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych

W dniach 19-21 listopada 2014 r. w Lipowej (Rzeczpospolita Polska) odbyły się XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych:

 1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej - wymieniono się informacjami na temat warunków, które muszą zostać spełnione, aby obywatelom czeskim zostały wypłacone jednorazowe rekompensaty związane z zakończeniem budowy polderu na Krzanówce (Oldrišovský potok) w obrębie Krzanowic, omówiono wyniki rozmów o rozwoju śródlądowej drogi wodnej Koźle - Ostrawa i zintensyfikowaniu działalności grupy roboczej Dunaj-Odra-Łaba (DOL), wymieniono się informacjami na temat zatwierdzenia projektu poprowadzenia wałów wzdłuż rzeki Piotrówki (Petrůvka) oraz prac na granicznym odcinku rzeki Opawy, przedstawiono informacje na temat postępu prac przygotowawczych dotyczących realizacji przedsięwzięcia budowy zbiornika Nové Heřminovy oraz powiązanych z nim działań zabezpieczających na granicznym odcinku Opawy, włącznie z aktualizacją listy obiektów planowanych do realizacji po stronie polskiej i czeskiej, mających zmniejszenie zagrożenia powodziowego, przy czym zwrócono szczególną uwagę, że obiekty po obu stronach zostaną wykonane jednocześnie (ewentualnie wcześniej na terytorium polskim);
 2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej - wymieniono informacje na temat prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych, omówiono zakres współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegawczych, zapoznano się z działaniami dotyczącymi monitoringu i oceny zasobów na obszarze wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów, na obszarze Kudowa Zdrój - Police nad Metují, Krzeszów - Adršpach, w zlewni Ścinawki oraz na obszarze wpływu KWB Turów, zapoznano się z informacją dotyczącą kontynuowania prac nad ujednolicaniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych w uzgodnionych przekrojach granicznych;
 3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych - omówiono zakres oraz koszt prac utrzymaniowych wykonanych na wodach granicznych, wysłuchano informacji na temat przebiegu oraz wyniku uzgodnień w sprawie inwestycji mogących mieć wpływ na wody graniczne, zwrócono uwagę na konieczność legalizacji mostu (przepustu) przez Lubotę (Oldřichovský potok), który został wybudowany przez czeskiego inwestora bez uzyskania koniecznych zezwoleń;
 4. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - zapoznano się z informacjami na temat jakości oraz oceny stanu wód granicznych badanych w 2013 roku, przyjęto do wiadomości informacje na temat zrealizowanych inwestycji służących poprawie jakości wód granicznych;
 5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na wodach granicznych - wysłuchano informacji na temat stanu przygotowania krajowych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, zapoznano się z uzgodnieniami dotyczącymi transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną - wysłuchano informacji na temat naturalnych zmian położenia koryt granicznych cieków wodnych, zapoznano się z wykazem prac realizowanych w celu stabilizacji granicy państwowej oraz ochronie znaków granicznych na granicznych ciekach wodnych, omówiono kwe