12.02.2019

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia na realizację usługi pn.: „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych”

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do dnia 15.02.2019 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać: „Rozeznanie rynku – analiza presji II aPGW”.

Zadanie pn. „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Załączniki:

formularz

załącznik 1


07.02.2019

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP”

Zapytanie zostało anulowane ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w OPZ. Nowa wersja zapytania zostanie opublikowana wkrótce.

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pn.:

„Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP”.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 15 lutego 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku –Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP””.

Powyższe zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 2017/Wn50/NE-WU/D pn. „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym rozeznaniem rynku

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia rozeznania rynku.

f) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z rozeznania rynku; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp

g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h) posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i) nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

j) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


07.01.2019

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pn.:

„Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

CZĘŚĆ I – Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego – zadanie 1.3.6 D;

CZĘŚĆ II – Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących – zadanie 2.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz wzór formularza.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 11 stycznia 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – Opracowanie MZP i MRP”.

Powyższe zadanie stanowią część projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” (nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16) współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

załączniki:

OPZ

formularz cz. I

formularz cz. II

załączniki


30.07.2018

Zespół powołany do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty 26 lipca 2018 roku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia związanego z wykonaniem i dostawą materiałów promocyjnych z logo Wód Polskich.

W kategorii „Materiały promocyjne (gadżety reklamowe) na potrzeby realizacji zadań Wydziału Komunikacji Społecznej: długopisy, ołówki, karteczki, teczki, uchwyty rozciągane do kart wejściowych, butelki-bidony na wodę, piłki plażowe, frisbee” wybrano ofertę złożoną przez Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków. Wartość zamówienia zaproponowana przez Oferenta wynosi  57 918,24 zł brutto.

W kategorii „Materiały promocyjne (gadżety reklamowe) na potrzeby realizacji zadań Wydziału Komunikacji Społecznej: przypinki z logo PGW Wody Polskie” wybrano ofertę złożoną przez Fan Gift, ul. Chorągwi Pancernej 22, 02-951 Warszawa. Wartość zamówienia zaproponowana przez Oferenta wynosi 5596,50 zł brutto.

W kategorii „Materiały promocyjne (gadżety reklamowe) na potrzeby realizacji zadań Wydziału Komunikacji Społecznej: koło fortuny służące do gier edukacyjnych, konkursów związanych z ekologią i promocji Wód Polskich” prowadzone są dodatkowe uzgodnienia. Oferentów poproszono o przesłanie dodatkowych informacji.

06.06.2018

Wody Polskie zwracają się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na: „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (gadżetów reklamowych) z logo Wód Polskich”.

Szczegółwe infomacje na ten temat znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zamówienie publiczne - Materiały promocyjne Wód Polskich


27.03.2018

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia na realizację usługi pn.:

„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych”.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów
w terminie do dnia 30 marca 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać:
„Rozeznanie rynku – cele środowiskowe II aPGW”.

Zadanie pn. „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Załączniki


22.02.2018

Tytuł: Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza ofertowego.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 1.03.2018 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – Opracowanie PPSS”.

Zadanie pn. „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0015/16 pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Metodyka

Wstępny zakres prac

Formularz ofertowy


30.01.2018

Tytuł: Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)”

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 02.02.2018 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – Sprawozdanie z programów działań”.

Zadanie pn. „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

załączniki


18.01.2018

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia na realizację usługi pn.:

„Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem.”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem.”

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać: „Rozeznanie rynku – silnie zmienione i sztuczne części wód”.

Zadanie pn. „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem.” jest realizowane ze środków krajowych.

załączniki


09.10.2017

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)”

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie
do 12 października 2017 r.
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – Sprawozdanie z programów działań”.

Zadanie pn. „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

załączniki


13.09.2017

Tytuł: Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Zapewnienie promocji i informacji projektu Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego     

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Zapewnienie promocji i informacji projektu Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie
do 15 września 2017 r.
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku - Zapewnienie promocji i informacji projektu aWORP”.

Zadanie pn. „Zapewnienie promocji i informacji projektu Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” jest realizowane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

załączniki


05.07.2017

Tytuł: Rozeznanie rynku – zapytanie w sprawie zamówienia pn.: Usługi doradczo – konsultingowe dla projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

 

Mając na uwadze Państwa przedmiot działalności, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji planowanego zamówienia: Usługi doradczo – konsultingowe dla projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”.

 

W załączeniu :

wzór formularza do wypełnienia

opis przedmiotu zamówienia

załączniki

SIWZ

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

 

Proszę o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 10 lipca 2017 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.