Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.164.01.0019.01.POL, w których państwa członkowskie podejmują niezbędne działania na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 roku.

Cel

  1. Ochrona i zachowanie środowiska morskiego, zapobieganie jego degradacji lub gdy jest to wykonalne odtworzenie ekosystemów morskich na obszarach, gdzie uległy one niekorzystnemu oddziaływaniu.
  2. Zapobieganie i stopniowe eliminowanie zanieczyszczenia środowiska morskiego, aby wykluczyć znaczny wpływ na biologiczną różnorodność morską, ekosystemy morskie, zdrowie ludzkie i zgodne z prawem formy korzystania z morza, albo też znaczne dla nich zagrożenie.

Transpozycja

Transpozycja zapisów Dyrektywy do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000165

Realizacja

W celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje się i wdraża strategię morską, która stanowi następujący zespół działań1:

  1. opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; http://www.gios.gov.pl/bip/artykuly/1290/Ramowa-dyrektywa-w-sprawie-strategii-morskiej-2008-56-WE
  2. opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich; http://www.gios.gov.pl/bip/artykuly/1290/Ramowa-dyrektywa-w-sprawie-strategii-morskiej-2008-56-WE
  3. opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników; http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci.html, http://bip.kzgw.gov.pl/?aid=31
  4. opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich; http://www.gios.gov.pl/bip/artykuly/1290/Ramowa-dyrektywa-w-sprawie-strategii-morskiej-2008-56-WE
  5. opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich.

Zgodnie z art. 61o ust. 1 oraz art. 61s ust. 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowuje projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich oraz projekt krajowego programu ochrony wód morskich. Po uzgodnieniu projektów dokumentów z organami administracji publicznej, o których mowa w art. 61o ust. 1 oraz art. 61s ust. 1 ustawy, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zapewnienia udział społeczeństwa w ich opracowaniu, na zasadach i w trybie określnych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235

Po uzgodnieniu z właściwymi organami zakresu i sposobu uwzględnienia uwag zgłoszonych do projektów dokumentów podczas konsultacji ze społeczeństwem, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekaże projekty dokumentów ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Przyjęcie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich oraz krajowego programu ochrony wód morskich odbędzie się na zasadach i w trybie określonych w art. 61o ust. 6-10 oraz art. 61s ust. 8-13 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145


Organami odpowiedzialnymi za realizację wymienionych działań są Główny Inspektor Ochrony Środowiska (działania nr 1, 2 i 4) oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (działania nr 3 i 5).


Pliki do pobrania:

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich

załącznik 1 do KPOWM - działania istniejące

załącznik 2 do KPOWM - analiza kosztów i korzyści

załącznik 3 do KPOWM - działania nowe