W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie na wszystkich szczeblach struktury działają trzy podstawowe piony merytoryczne:

 • Pion ochrony przed powodzią i suszą,
 • Pion usług wodnych,
 • Pion zarządzania środowiskiem wodnym.

Pion ochrony przed powodzią i suszą zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z tymi zjawiskami: planowaniem, przygotowaniem projektów i realizacją inwestycji oraz utrzymaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. Pion prowadzi też sprawy związane z zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa oraz sprawy związane z monitorowaniem sytuacji hydrologicznej i sytuacjami kryzysowymi. 

Zakres zadań pionu ochrony przed powodzią i suszą obejmuje w szczególności: 

 1. realizację zadań wynikających z dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dyrektywa powodziowa), w tym przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
 2. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, w tym przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy;
 3. programowanie, planowanie i realizacje inwestycji w zakresie działania pionu, a także współudział w realizacjach inwestycji z pozostałych pionów;
 4. opracowywanie i opiniowanie dokumentacji oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień w ramach realizacji inwestycji;
 5. pełnienie funkcji inwestora w zakresie realizacji inwestycji;
 6. prowadzenie analizy w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, w tym także przygotowywanie planów utrzymania wód;
 7. utrzymanie wód oraz eksploatację i utrzymanie urządzeń wodnych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  1. wydawania decyzji administracyjnych projekty dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego dotyczące zagospodarowania przestrzennego, projekt gminnego programu rewitalizacji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  2. o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  3. o wydanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  4. o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych mogących mieć wpływ na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych; 
 10. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem budowli piętrzących, w tym koordynacja działań dotyczących finansowania państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących;
 11. prowadzenie zimowej ochrony przeciwpowodziowej;
 12. nadzór nad monitoringiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i sytuacji hydrogeologicznej;
 13. sterowanie zbiornikami wodnymi na potrzeby ochrony przed powodzią i suszą;
 14. prognozowanie przejścia fali powodziowej w zakresie dostępnych środków technicznych;
 15. koordynację oraz współuczestnictwo w działaniach w sytuacjach kryzysowych związaną z zarządzaniem ryzykiem powodziowym na potrzeb Wód Polskich;
 16. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niedoboru wody;
 17. prowadzenie spraw związanych z niedoborem wody na potrzeby ludności i gospodarki.

Pion usług wodnych zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z użytkownikami wód, przede wszystkim wydawaniem zgód wodnoprawnych, naliczaniem opłat za usługi wodne, kontrolą gospodarowania wodami, współpracą z różnymi użytkownikami wód, m.in. w sprawach dotyczących żeglugi śródlądowej, energetyki, przemysłu, turystyki i rekreacja.

Zakres zadań pionu usług wodnych obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania zgód wodnoprawnych, w tym przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem postępowań w sprawach, w których właściwe są inne piony;
 2. prowadzenie i obsługę spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami, w tym z:
  1. opłatami za usług wodne,
  2. opłatami podwyższonymi,
  3. należnościami za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
  4. opłatami za legalizację urządzeń wodnych,
  5. opłatami rocznymi za oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa,
  6. wpływami z tytułu rozporządzaniami nieruchomościami niebędącymi gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  7. opłatami rocznymi za oddanie w użytkowanie obwodów rybackich,
  8. opłatami za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowy ryb;
 3. wykonywanie kontroli gospodarowania wodami;
 4. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wód i gruntów pokrytych wodami oraz dysponowanie pozostałymi nieruchomościami;
 5. współpracę z właściwymi organami w zakresie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 6. prowadzenie spraw związanych z turystycznym wykorzystywaniem wód, w tym z drogami wodnymi administrowanymi przez Wody Polskie;
 7. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki rybackiej;
 8. prowadzenie spraw związanych z hydroenergetyką, w zakresie elektrowni wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa i innych podmiotów;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Wód Polskich;
 10. bieżącą współpracę z użytkownikami wód, w tym z: zakładami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami korzystającymi z usług wodnych, spółkami wodnymi;
 11. prowadzenie szkoleń dla użytkowników wód.

Pion zarządzania środowiskiem wodnym zajmuje się sprawami związanymi przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw unijnych, takich jak tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa w zakresie ochrony wód morskich, dyrektywa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych czy Dyrektywa Azotanowa. Ponadto pion prowadzi sprawy związane z obszarami chronionymi, takimi jak NATURA 2000. Również w tym pionie prowadzony jest System Informatyczny Gospodarki Wodnej.

Zakres zadań pionu zarządzania środowiskiem wodnym obejmuje w szczególności:

 1. realizację zadań związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna), w tym przygotowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
 2. koordynację realizacji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa) oraz uzgadnianie wyznaczania aglomeracji;
 3. współpracę w zakresie monitoringu wód wymaganego przez ramową dyrektywę wodną oraz w zakresie oceny stanu jednolitych części wód, w tym z właściwymi organami realizującymi te zadania;
 4. współpracę w realizacji zadań wynikających z dyrektywy 2008/56/WE ustanawiającej ramy działań wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej);
 5. współpracę w zakresie dyrektywy 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa);
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania ocen wodnoprawnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z obszarami „Natura 2000,,/ w tym także zarządzanie obszarami chronionymi oraz identyfikację ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych i planowanie przedsięwzięć związanych z ich odbudową;
 8. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jednolitymi częściami wód powierzchniowych i jednolitymi częściami wód podziemnych, w tym koordynację i realizację zadań mających służyć osiągnięciu wskazanych celów;
 9. prowadzenie spraw z zakresu opiniowania i realizacji zamierzeń dotyczących ochrony przyrodniczych walorów środowiska wodnego;
 10. planowanie i analizę przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych;
 11. weryfikację wpływu istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych;
 12. sporządzanie wykazu inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód;
 13. współpracę z innymi pionami w zakresie uwarunkowań przyrodniczych podejmowanych przedsięwzięć;
 14. opracowywanie i opiniowanie ocen oddziaływania na środowisko i współpracę w tym zakresie z właściwymi podmiotami;
 15. współpracę z organami ochrony środowiska;
 16. prowadzenie dialogu z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami wędkarskimi;
 17. koordynację działań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) oraz państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM);
 18. prowadzenie Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 19. prowadzenie inwestycji w zakresie działania pionu.