29.01.2018 

VI Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych 

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Wilnie (Republika Litewska) odbyło się VI Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej – pani Iwona Koza

ze Strony litewskiej – pani Aldona Margerienė

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskiej współpracy na wodach granicznych:

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych – przedstawiono sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej nr 1 dotyczące opracowywania planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym za 2017 rok; zapoznano się z informacją o postępach w opracowaniu planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym w ramach nowego cyklu planistycznego w Polsce i na Litwie; omówiono możliwość opracowania ramowego dokumentu dla gospodarowania wodami polsko-litewskich zlewni transgranicznych oraz możliwość zatwierdzenia ww. dokumentu w przyszłości przez Komisję.

2. Współpraca w zakresie utrzymania wód granicznych – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 2; przedstawiono postęp prac związanych z ujednoliceniem mocy silników jednostek pływających po jeziorze Gaładuś; wymieniono się informacjami na temat prac w zakresie utrzymania i regulacji wód granicznych, a także z zakresu rybactwa, w tym amatorskiego połowu ryb, połowów gospodarczych, kontroli rybołówstwa, badań ichtiologicznych i problemów związanych z kormoranami. Przedstawiono także zakres prac utrzymaniowych na ciekach przecinających granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską. Przedstawiciele Służb Granicznych obydwu państw zaproponowali przeprowadzenie wspólnej wizji terenowej oraz wstrzymanie procesu nadania nazwy „ciekowi bez nazwy” będącego dopływem jeziora Gaładuś (Galadusys) do czasu zatwierdzenia dokumentacji granicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską. Wskazano również na potrzebę uzgodnienia na późniejszych etapach projektu umocnienia brzegów cieku. Ponadto wymieniono się informacjami związanymi z uregulowaniami prawnymi w zakresie wykorzystania brzegów jezior i rzek w obydwu państwach.

3. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 3; poinformowano Komisję o realizacji zadań dotyczących monitoringu wód granicznych; zaprezentowano charakter i zakres prowadzonego monitoringu hydrologicznego na rzece Szeszupie (Šešupė); przedstawiono Komisji informację o realizacji zadań w zakresie porównania metodyk oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych; poinformowano Komisję o przeprowadzonym spotkaniu ekspertów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i Litewskiej Służby Geologicznej.

4. Współpraca z Polsko-Litewską Komisją Graniczną – zapoznano się z wykazem obszarów współpracy; kontynuowano rozmowy dotyczące prac związanych z uregulowaniem stosunków własnościowych w rejonie znaków granicznych nr 084 - 088 („ciek bez nazwy”) po stronie polskiej. Komisja Graniczna zasygnalizowała problem drzew zalegających w korycie rzeki Marycha (Mara), na jej odcinku granicznym, które utrudniają swobodny spływ wód oraz mogą powodować zwiększoną erozję brzegów i zmiany przebiegu linii granicy państwowej.

Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła plany prac wszystkich grup roboczych na 2018 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole. 

Protokół

05.01.2017

V Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 8-9 listopada 2016 r. w m. Goniądz (Rzeczpospolita Polska) odbyło się V Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Iwona Koza

ze Strony litewskiej - pani Aldona Margerienė

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskiej współpracy na wodach granicznych:

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 1; poinformowano Komisję o stanie zaawansowania prac legislacyjnych dotyczących przyjęcia planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce i na Litwie; przedstawiono do zatwierdzenia projekt Planu pracy Grupy na 2017 rok.

2. Współpraca w zakresie utrzymania wód granicznych – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 2; przedstawiono postęp prac związanych z ujednoliceniem mocy silników jednostek pływających po jeziorze Gaładuś, wymieniono się informacjami na temat prac w zakresie utrzymania i regulacji wód granicznych, a także z zakresu rybactwa, w tym amatorskiego połowu ryb, gospodarki zarybieniowej oraz ochrony i kontroli zasobów ryb. Przedstawiono także zakres prac analitycznych związanych z utrzymaniem stabilności cieku bez nazwy w m. Burbiszki, gmina Sejny, poinformowano Komisję o uwzględnieniu ww. cieku na mapie podziału hydrograficznego Polski. Określony on jest w wersji mapy na kwiecień 2016 rok jako „ciek bez nazwy” z opisem „ciek stały o szerokości 1,5 m – 5 m”. Ponadto poinformowano Komisję o pracach skoncentrowanych na ustaleniu linii brzegowej cieku i wydzieleniu działki cieku bez nazwy w obrębie Burbiszki, gmina Sejny. Starostwo Powiatowe w Sejnach wydało decyzję ustalającą linię brzegu cieku bez nazwy i jest już ona prawomocna.

3. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 3; poinformowano Komisję o realizacji zadań dotyczących monitoringu wód granicznych; uzgodniono zakres monitoringu granicznych wód powierzchniowych w 2017 r., opowiedziano się za kontynuacją monitoringu wód podziemnych w dotychczasowym zakresie; poinformowano o realizacji zadań w zakresie porównania metodyk oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, zapoznano się z aktualnymi unormowaniami prawnymi dotyczącymi sposobu monitorowania oraz oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych ze strony polskiej i litewskiej; poinformowano Komisję o pracach Państwowego Instytutu Geologicznego i Litewskiej Służby Geologicznej dotyczących wspólnego modelu matematycznego dla transgranicznych wód podziemnych.

4. Współpraca z Polsko-Litewską Komisją Graniczną – kontynuowano rozmowy dotyczące stabilności „cieku bez nazwy” w m. Burbiszki w kontekście umowy o granicy państwowej. Wysłuchano argumentów Komisji Granicznej dotyczących wniosku o możliwie szybkie przeprowadzenie dalszych procedur administracyjnych dotyczących tematyki „cieku bez nazwy’.

Ponadto ustalono, aby projekt ustabilizowania i umocnienia brzegów cieku bez nazwy został uzgodniony z Polsko-Litewską Komisją Graniczną. Rozpoczęcie prac należy odpowiednio wcześniej zgłosić stronie litewskiej i Polsko-Litewskiej Komisji Granicznej.

Komisja zapoznała się i przyjęła plany prac wszystkich grup roboczych na 2017 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół


26.02.2015

IV Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 8-9 grudnia 2015 r. w Wilnie (Republika Litewska) odbyło się IV Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Iwona Koza

ze Strony litewskiej - pani Aldona Margerienė

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskiej współpracy na wodach granicznych:

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych – przyjęto informacje o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 1; poinformowano Komisję o przekazaniu wspólnie wypracowanego dokumentu „Współpraca międzynarodowa pomiędzy Polską a Litwą w zakresie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna” do krajowych wykonawców Planów celem uwzględnienia w projektach planów gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Niemna w Polsce i na Litwie; zapoznano Komisję z kwestią opracowaniu projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce i na Litwie, po uwzględnieniu uwag i wniosków w ramach krajowych konsultacji społecznych; przedstawiono zweryfikowany projekt Planu pracy Grupy na 2016 rok.

2. Współpraca w zakresie utrzymania wód granicznych – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 2; przedstawiono postęp prac związanych z ujednoliceniem mocy silników jednostek pływających po jeziorze Gaładuś, wymieniono się informacjami na temat prac w zakresie utrzymania i regulacji wód granicznych, a także z zakresu rybactwa, w tym amatorskiego połowu ryb, gospodarki zarybieniowej oraz ochrony i kontroli zasobów ryb. Przedstawiono także zakres prac analitycznych związanych z utrzymaniem stabilności cieku bez nazwy w m. Burbiszki, gmina Sejny, poinformowano Komisję o dokonaniu wizji terenowej i wykonaniu opracowania w którym zawarto propozycję naturalnego sposobu umocnienia brzegów cieku bez nazwy. Ponadto poinformowano Komisję o staraniach poczynionych celem wprowadzenia cieku jako obiektu hydrograficznego do Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz uwzględnienia go na mapie podziału hydrograficznego Polski. Dokonano prezentacji Informatycznego Systemu Osłony Kraju.

3. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – przyjęto informację o zadaniach wykonanych przez grupę roboczą nr 3; poinformowano Komisję o realizacji zadań dotyczących monitoringu wód granicznych; opowiedziano się za kontynuacją monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w dotychczasowym zakresie, przy jednoczesnym rozszerzeniu miejsc poboru prób o dodatkowe rzeki i jeziora graniczne w następnym cyklu badawczym w latach 2016-2018; poinformowano o przeprowadzonym porównaniu sposobów oceny stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wód powierzchniowych i podziemnych, stwierdzając w konkluzji o ograniczeniach bezpośredniego porównania tych sposobów; zasygnalizowano zamiar zmian metodyk oceny stanu wód powierzchniowych i wód podziemnych po stronie polskiej; poinformowano także o wymianie danych kontaktowych pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym i Litewską Służbą Hydrometeorologiczną (Lietuvos Hidrometeorologijos Tarnyba) w celu nawiązania współpracy w zakresie hydrologii wód granicznych.

4. Współpraca z Polsko-Litewską Komisją Graniczną – zapoznano się z wykazem obszarów współpracy: kontynuowano rozmowy dotyczące stabilności cieku bez nazwy w m. Burbiszki w kontekście umowy o granicy państwowej. Ponadto poinformowano, że Komisja Graniczna w wyniku przeglądu cieku bez nazwy, gmina Sejny dziękuje Grupie Roboczej nr 2 za dotychczasowe działania i oczekuje efektów ich kontynuacji na odcinku granicy państwowej między znakami granicznymi 084-088.

Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła plany prac wszystkich grup roboczych na 2016 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [1 Mb]


21.07.2015

III Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 21-22 maja 2015 r. w Lublinie odbyło się III Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Witold Sumisławski

ze Strony ukraińskiej - pani Aldona Margerienė

Ze względu na trwające konsultacje aktualizacji Planów gospodarowania wodami, których termin upływał 23 czerwca br. niezbędne było ustalenie stanowiska strony polskiej i litewskiej odnośnie do celów środowiskowych, oceny stanu wód oraz przyjętych programów działań dla polsko-litewskich części wód granicznych. W związku z tym ww. posiedzenie Komisji skoncentrowane było głównie na pracach grupy roboczej nr 1 zajmującej się współpracą w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych.

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskich wód granicznych, stanowiło ono jednocześnie podsumowanie pracy grupy roboczej nr 1 działającej w obrębie przedmiotowej Umowy

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych – przedstawiono sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej nr 1 odnośnie do opracowywania planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym za I półrocze 2015 roku; przedstawiono plany gospodarowania wodami dla dorzecza Niemna – region przygraniczny; opracowanie wniosków dotyczących współpracy międzynarodowej w dorzeczu Niemna celem wykorzystania w krajowych planach gospodarowania wodami; wymieniono się informacją nt. planów zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Niemna i przewidzianych działań.

2. Współpraca w zakresie opracowywania planów gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Niemna omówiono projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Niemna na lata 2016-2021; omówiono charakterystyki przygranicznych jednolitych części wód, skutki działalności człowieka, ocenę stanu jednolitych części wód, cele ochrony wód i środki do ich realizacji; opracowano wspólną mapę przygranicznych jednolitych części wód na obszarze dorzecza Niemna; uzgodniono wyniki oceny stanu transgranicznych jednolitych części wód na obszarze dorzecza Niemna; uzgodniono środki w celu ochrony transgranicznych jednolitych części wód na obszarze dorzecza Niemna.

3. Współpraca w zakresie wyznaczania obszarów występowania zagrożenia powodziowego oraz opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym – zapoznano się z realizacją zadań w zakresie opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Niemna w Polsce i na Litwie; uzgodniono wspólne stanowiska odnośnie do planów zarządzania ryzykiem powodziowym po stronie polskiej i litewskiej w rejonie przygranicznym dorzecza Niemna.

Ponadto dokonano aktualizacji planu pracy Grupy Roboczej nr 1 na 2015 rok oraz przyjęto plan pracy Grupy Roboczej nr 1 na 2016 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [7 Mb]

Załączniki [1 Mb]


26.02.2015

II Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 9-10 grudnia 2014 r. w Wilnie (Republika Litewska) odbyło się II Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Witold Sumisławski

ze Strony ukraińskiej - pani Aldona Margerienė

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskiej współpracy na wodach granicznych:

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych – omówiono zagadnienia oddziaływania antropogenicznego na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych oraz celów środowiskowych. Rozpatrywano również potrzeby zastosowania działań transgranicznych dla potrzeb osiągnięcia celów środowiskowych transgranicznych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Omówiono także zagadnienia dotyczące analizy ekonomicznej korzystania z zasobów wodnych, a także zakresu merytorycznego i stosowanych technik w ramach prowadzonych konsultacji społecznych odnośnie do projektów planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

2. Współpraca w zakresie utrzymania wód granicznych – zatwierdzono sprawozdanie z działalności grupy roboczej nr 2, przyjęto do wiadomości informacje na temat rybackiego wykorzystania wód granicznych co stanowi pkt 2.4 Mandatu Polsko – Litewskiej Grupy Roboczej nr 2. Dokonano także wymiany informacji na temat cieku bez nazwy w m. Burbiszki, gmina Sejny stanowiącego na odcinku ok. 800 m granicę pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską. Wspólnie ze stałą Komisją Graniczną zauważono pilną potrzebę regulacji tego cieku, co przyczyni się do zachowania integralności granicy polsko-litewskiej. Strona Litewska poinformowała że sprawdzi możliwość zarejestrowania cieku w Rejestrze rzek, jezior i zbiorników wodnych Republiki Litewskiej, natomiast strona Polska wszczęła postępowanie w sprawie uregulowania spraw własnościowych a także ustalenia organu, który będzie odpowiadał za administrowanie ciekiem.

3. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – przedstawiono zaktualizowany plan pracy Grupy Roboczej nr 3 na 2014 r. i projekt planu pracy na 2015 r.; omówiono realizację zadań dotyczących monitoringu wód powierzchniowych; opowiedziano się za kontynuacją monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w dotychczasowym zakresie, przy jednoczesnym rozszerzeniu miejsc poboru prób o dodatkowe rzeki i jeziora graniczne w następnym cyklu badawczym w latach 2016-2021; poinformowano o przeprowadzonym porównaniu sposobów oceny stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wód powierzchniowych i podziemnych, stwierdzając w konkluzji o ograniczeniach bezpośredniego porównania tych sposobów , zaproponowano przeprowadzenie porównania ocen wykonanych metodą polską i litewską dla granicznych odcinków wód powierzchniowych i podziemnych; poinformowano także o zamiarze nawiązania formalnej współpracy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego z Litewską Służbą Hydrometeorologiczną (Lietuvos Hidrometeorologijos Tarnyba) w dziedzinie hydrologii wód granicznych.

4. Współpraca z Polsko-Litewską Komisją Graniczną – zapoznano się z wykazem obszarów współpracy: analizowanie działań dotyczących wód granicznych i terenów przyległych; weryfikacja wykazu wód granicznych; wzajemny udział wyznaczonych przedstawicieli w posiedzeniach, naradach, spotkaniach, przeglądach wód granicznych w razie potrzeby lub zainteresowania. Ponadto poinformowano, że Komisja Graniczna w wyniku przeglądu strumienia bez nazwy w m. Burbiszki, gmina Sejny stwierdziła pilną potrzebę podjęcia prac stabilizujących położenie jego koryta.

Komisja zapoznała się i przyjęła plany prac wszystkich grup roboczych na 2015 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [2 Mb]


28.01.2014

I Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

W dniach 9-10 grudnia 2013 r. w m. Augustowie (Rzeczypospolita Polska) odbyło się I Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Witold Sumisławski

ze Strony ukraińskiej - pani Aldona Margerienė

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskiej współpracy na wodach granicznych:

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarowania wodami na wodach granicznych – zatwierdzono projekt mandatu oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności Grupy roboczej nr 1, przedłożono do rozpatrzenia propozycje zagadnień na potrzeby opracowania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna po stronie polskiej i litewskiej, poinformowano Komisję o potrzebie przygotowania mapy hydrograficznej transgranicznego obszaru dorzecza Niemna, składającej się z części polskiej i części litewskiej tego dorzecza. W tym celu strona polska przekaże w drodze podpisania umowy licencyjnej stronie litewskiej warstwę Mapy Podziału Hydrograficznego Polski dla obszaru dorzecza Niemna (pogranicze polsko-litewskie). Strona litewska na podstawie przekazanej warstwy Mapy Podziału Hydrograficznego Polski dla obszaru dorzecza Niemna sporządzi ogólną mapę transgranicznego obszaru dorzecza Niemna, która zostanie udostępniona na potrzeby prac Grupy roboczej. Ponadto poinformowano Komisję o realizacji zadań w zakresie opracowania map wstępnej oceny ryzyka powodziowego w Polsce i na Litwie.

2. Współpraca w zakresie utrzymania wód granicznych – zatwierdzono projekt mandatu oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności Grupy roboczej nr 2, przyjęto do wiadomości informacje na temat warunków żeglugi wymaganych na wspólnych zbiornikach wodnych a także istniejących i planowanych urządzeniach wodnych przecinających międzynarodowe zbiorniki wodne. Strona litewska poinformowała, że na terytorium Litwy nie ma urządzeń wodnych, które mogłyby mieć wpływ na akweny wodne znajdujące się na terytorium Polski. Strona polska poinformowała, że na terenie Polski istnieją urządzenia wodne na rzekach Szeszupa i Hołnianka.

3. Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – zatwierdzono projekt mandatu oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności Grupy roboczej nr 3, zaakceptowano ogólne zasady przeprowadzenia wspólnego monitoringu polsko-litewskiego jeziora granicznego Gaładuś i Dunajewo, a także wymianę informacji o wynikach monitoringu polskich i litewskich wód granicznych w latach 2010-2012, wymianę polskich i litewskich metodyk oceny stanu wód i typologii wód powierzchniowych. Strony określiły stan monitorowanych polsko-litewskich wód granicznych jako stan dobry. Aktualnie trwają uzgodnienia zakresu i terminów wspólnych badań jeziora Gaładuś oraz wymiany informacji dotyczących planowanego monitoringu rzek granicznych.

4. Współpraca z Polsko-Litewską Komisją Graniczną – zapoznano się z wykazem obszarów współpracy: analizowanie działań dotyczących wód granicznych i terenów przyległych; weryfikacja wykazu wód granicznych; wzajemny udział wyznaczonych przedstawicieli w posiedzeniach, naradach, spotkaniach, przeglądach wód granicznych w razie potrzeby lub zainteresowania.

Ponadto Komisja Graniczna zakończyła opracowanie dokumentów określających przebieg polsko-litewskiej granicy państwowej. Dokumenty wejdą w życie po zawarciu umowy międzynarodowej o ich zatwierdzeniu.

Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.

Protokół [2 Mb]