Miejsce i termin składania ofert:  pokój 636 PGW WP 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 do dnia 23.03.2018 do godz. 16:00

Miejsce i termin otwarcia ofert  PGW WP  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 sala nr 702 w dniu 26.03.2018 o godz. 12:30.

  

REGULAMIN KONKURSU

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie,
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta,
4. Załącznik nr 4 - Wykaz postępowań,

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

wybór oferty:

INFORMACJA O WYBORZE BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO   13.04.2018