Grupowe Ubezpieczenie TUW PZUW Opieka Medyczna (OM) zapewnia pracodawcy, pracownikom i ich rodzinom profesjonalną opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych w całej Polsce. W wariancie opłacanym przez pracodawcę ubezpieczenie gwarantuje:

 • wizyty u wykwalifikowanych specjalistów bez skierowań,
 • bezpłatny dostęp do lekarzy 28 specjalizacji oraz do ponad 210 badań i zabiegów,
 • umówienie wizyty u lekarza rodzinnego, internisty i pediatry w ciągu 2 dni,
  a do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych,
 • dostęp do blisko 2100 placówek medycznych w ponad 550 miastach w Polsce,
 • możliwość ubezpieczenia bliskich – partnera życiowego (w tym małżonka) i dzieci.

Klikając poniższe linki można pobrać załączniki zawierające dodatkowe informacje, między innymi deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia.

Zakres Komfort

Zakres Komfort Plus

Zakres Optimum

Informacja administratora danych osobowych dla klienta

Ulotka dla pracownika

Deklaracja przystąpienia dla ubezpieczonego do grupowego ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonego do grupowego ubezpieczenia

Karta Produktu

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Lista Placówek

Cennik świadczeń zdrowotnych

Zwrot kosztów świadczeń

Formularz Zgłoszeniowy - dotyczący wypłaty świadczenia

Decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za rok 2018 dla pracowników PGW WP. 

Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia

W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie na wszystkich szczeblach struktury działają trzy podstawowe piony merytoryczne:

 • Pion ochrony przed powodzią i suszą,
 • Pion usług wodnych,
 • Pion zarządzania środowiskiem wodnym.

Pion ochrony przed powodzią i suszą zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z tymi zjawiskami: planowaniem, przygotowaniem projektów i realizacją inwestycji oraz utrzymaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. Pion prowadzi też sprawy związane z zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa oraz sprawy związane z monitorowaniem sytuacji hydrologicznej i sytuacjami kryzysowymi. 

Zakres zadań pionu ochrony przed powodzią i suszą obejmuje w szczególności: 

 1. realizację zadań wynikających z dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dyrektywa powodziowa), w tym przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
 2. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, w tym przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy;
 3. programowanie, planowanie i realizacje inwestycji w zakresie działania pionu, a także współudział w realizacjach inwestycji z pozostałych pionów;
 4. opracowywanie i opiniowanie dokumentacji oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień w ramach realizacji inwestycji;
 5. pełnienie funkcji inwestora w zakresie realizacji inwestycji;
 6. prowadzenie analizy w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, w tym także przygotowywanie planów utrzymania wód;
 7. utrzymanie wód oraz eksploatację i utrzymanie urządzeń wodnych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  1. wydawania decyzji administracyjnych projekty dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego dotyczące zagospodarowania przestrzennego, projekt gminnego programu rewitalizacji, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  2. o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  3. o wydanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  4. o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych mogących mieć wpływ na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych; 
 10. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem budowli piętrzących, w tym koordynacja działań dotyczących finansowania państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących;
 11. prowadzenie zimowej ochrony przeciwpowodziowej;
 12. nadzór nad monitoringiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i sytuacji hydrogeologicznej;
 13. sterowanie zbiornikami wodnymi na potrzeby ochrony przed powodzią i suszą;
 14. prognozowanie przejścia fali powodziowej w zakresie dostępnych środków technicznych;
 15. koordynację oraz współuczestnictwo w działaniach w sytuacjach kryzysowych związaną z zarządzaniem ryzykiem powodziowym na potrzeb Wód Polskich;
 16. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niedoboru wody;
 17. prowadzenie spraw związanych z niedoborem wody na potrzeby ludności i gospodarki.

Pion usług wodnych zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z użytkownikami wód, przede wszystkim wydawaniem zgód wodnoprawnych, naliczaniem opłat za usługi wodne, kontrolą gospodarowania wodami, współpracą z różnymi użytkownikami wód, m.in. w sprawach dotyczących żeglugi śródlądowej, energetyki, przemysłu, turystyki i rekreacja.

Zakres zadań pionu usług wodnych obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania zgód wodnoprawnych, w tym przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem postępowań w sprawach, w których właściwe są inne piony;
 2. prowadzenie i obsługę spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami, w tym z:
  1. opłatami za usług wodne,
  2. opłatami podwyższonymi,
  3. należnościami za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
  4. opłatami za legalizację urządzeń wodnych,
  5. opłatami rocznymi za oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa,
  6. wpływami z tytułu rozporządzaniami nieruchomościami niebędącymi gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  7. opłatami rocznymi za oddanie w użytkowanie obwodów rybackich,
  8. opłatami za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowy ryb;
 3. wykonywanie kontroli gospodarowania wodami;
 4. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wód i gruntów pokrytych wodami oraz dysponowanie pozostałymi nieruchomościami;
 5. współpracę z właściwymi organami w zakresie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 6. prowadzenie spraw związanych z turystycznym wykorzystywaniem wód, w tym z drogami wodnymi administrowanymi przez Wody Polskie;
 7. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki rybackiej;
 8. prowadzenie spraw związanych z hydroenergetyką, w zakresie elektrowni wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa i innych podmiotów;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Wód Polskich;
 10. bieżącą współpracę z użytkownikami wód, w tym z: zakładami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami korzystającymi z usług wodnych, spółkami wodnymi;
 11. prowadzenie szkoleń dla użytkowników wód.

Pion zarządzania środowiskiem wodnym zajmuje się sprawami związanymi przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw unijnych, takich jak tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa w zakresie ochrony wód morskich, dyrektywa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych czy Dyrektywa Azotanowa. Ponadto pion prowadzi sprawy związane z obszarami chronionymi, takimi jak NATURA 2000. Również w tym pionie prowadzony jest System Informatyczny Gospodarki Wodnej.

Zakres zadań pionu zarządzania środowiskiem wodnym obejmuje w szczególności:

 1. realizację zadań związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna), w tym przygotowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
 2. koordynację realizacji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa) oraz uzgadnianie wyznaczania aglomeracji;
 3. współpracę w zakresie monitoringu wód wymaganego przez ramową dyrektywę wodną oraz w zakresie oceny stanu jednolitych części wód, w tym z właściwymi organami realizującymi te zadania;
 4. współpracę w realizacji zadań wynikających z dyrektywy 2008/56/WE ustanawiającej ramy działań wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej);
 5. współpracę w zakresie dyrektywy 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa);
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania ocen wodnoprawnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z obszarami „Natura 2000,,/ w tym także zarządzanie obszarami chronionymi oraz identyfikację ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych i planowanie przedsięwzięć związanych z ich odbudową;
 8. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jednolitymi częściami wód powierzchniowych i jednolitymi częściami wód podziemnych, w tym koordynację i realizację zadań mających służyć osiągnięciu wskazanych celów;
 9. prowadzenie spraw z zakresu opiniowania i realizacji zamierzeń dotyczących ochrony przyrodniczych walorów środowiska wodnego;
 10. planowanie i analizę przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych;
 11. weryfikację wpływu istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych;
 12. sporządzanie wykazu inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód;
 13. współpracę z innymi pionami w zakresie uwarunkowań przyrodniczych podejmowanych przedsięwzięć;
 14. opracowywanie i opiniowanie ocen oddziaływania na środowisko i współpracę w tym zakresie z właściwymi podmiotami;
 15. współpracę z organami ochrony środowiska;
 16. prowadzenie dialogu z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami wędkarskimi;
 17. koordynację działań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) oraz państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM);
 18. prowadzenie Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 19. prowadzenie inwestycji w zakresie działania pionu.

 

 

 

Projekt „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód – etap II” realizowany w ramach działania 2.1 Wsparcie instytucji osi priorytetowej 2 – Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Okres realizacji projektu: 1.01.2018 r. – 30.11.2018 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr Projektu: POPT.02.01.00-00.0193/18

Cel i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych oraz danych opisowych dotyczących planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z utrzymaniem wód. Zgromadzone dane ułatwią nadzór, kontrolę i sprawozdawczość nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji oraz działań utrzymaniowych, a także umożliwią określenie wpływu inwestycji i działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz ustawy Prawo wodne.

W ramach projektu zostanie wykonane:

 • zaprojektowanie, utworzenie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu,
 • dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu,
 • opracowanie instrukcji dla poszczególnych grup użytkownika,
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla poszczególnych grup użytkowników.

 Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

ETAP

NAZWA ETAPU

TERMIN WYKONANIA

Etap 1

Analiza przedwdrożeniowa

30.06.2018 r.

Etap 2

Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia wersji podstawowej

31.03.2018 r.

Etap 3

Uruchomienie Systemu w wersji podstawowej

30.09.2018 r.

Etap 4

Ocena wpływu inwestycji/działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w jcw oraz ocenę skumulowanego oddziaływania inwestycji/działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych

31.05.2018 r.

Etap 5

Instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo-programowej na potrzeby pełnego wdrożenia

31.10.2018 r.

Etap 6

Uruchomienie Systemu w wersji produkcyjnej

30.11.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 033 645,10 PLN

Kwota dofinansowana z Funduszu Spójności: 1 728 598,33 PLN

Kwota dofinansowana z Budżetu Państwa: 305 046,77 PLN

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 3. 50 zarządów zlewni;
 4. 330 nadzorów wodnych.

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.