Prezes KZGW zakończył prace nad krajowym programem ochrony wód morskich, którego obowiązek opracowania nakłada na niego art. 61s ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie optymalnego zestawu działań umożliwiających w określonym czasie osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich. W ramach niniejszego programu przygotowano działania podstawowe obejmujące następujące kategorie: prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne oraz kontrolne.

Dokument podlegał konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 8 - 29 marca 2016 r. W ramach konsultacji zgłoszonych zostało 256 do dokumentu głównego, jak również do prognozy OOŚ. Finalna wersja dokumentu (po konsultacjach społecznych) znajduje się na stronie www.chronmorze.pl.

KPOWM został przekazany do Ministerstwa Środowiska, a po konsultacjach międzyresortowych zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Przyjęty dokument zostanie wysłany do Komisji Europejskiej, która w ciągu 6 miesięcy wyda opinię czy dokument akceptuje, częściowo akceptuje czy odrzuca w całości.