Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest beneficjentem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (dalej zwanego POPT 2014-2020).

Celem realizacji projektów w ramach POPT 2014-2020 jest wsparcie z Funduszu Spójności i budżetu państwa organu administracji rządowej kluczowego w obszarze gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej może ubiegać się o wsparcie instytucjonalne w ramach następujących działań POPT 2014-2020:

- 1.1. Wsparcie zatrudnienia,

- 1.2. Wsparcie stanowiska pracy,

- 2.1. Wsparcie instytucji.

W ramach działania 1.1 POPT 2014-2020 KZGW pozyskuje wsparcie na realizację projektów polegających na współfinansowaniu ze środków programu kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) pracowników wykonujących zadania z obszaru gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym.

Z działania 1.2 POPT 2014-2020 KZGW ma możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektów finansujących koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r. stworzenie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji, co powinno mieć wpływ zarówno na poprawienie jakości zasobów ludzkich odpowiedzialnych za realizację instrumentów strukturalnych, jak również zwiększenie motywacji do pracy.

W ramach działań 2.1 POPT 2014-2020 mogą być realizowane projekty, których celem jest wsparcie KZGW m.in. w zakresie: funkcjonowania jako instytucji uczestniczącej w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020. W ramach działania planowane jest wsparcie dla projektów mających na celu zapewnienie mechanizmów i upowszechnianie wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczących realizacji polityki spójności i procesów z nią powiązanych.

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej programem: www.popt.gov.pl.