Informujemy, że w sprawach z zakresu administracji publicznej rozstrzyganych w formie aktów administracyjnych, w których stroną postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mając w szczególności na uwadze brzmienie przepisu art. 240 ust. 3 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, korespondencja kierowana do Wód Polskich jako strony powinna być przesyłana do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dla ułatwienia odnalezienia najbliższej właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich (zarządu zlewni, regionalnego zarządu gospodarki wodnej) w zakładce Jednostki organizacyjne zostały zamieszczone ich adresy i dane kontaktowe. Znajduje się tam również wykaz przyporządkowania gmin do jednostek Wód Polskich.