Podajemy rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na który gminy przekazują wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

Numer rachunku bankowego: 

16 1130 1017 0020 1510 6720 0153

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za  zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).