Wody Polskie przekazały Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt budowy tymczasowego mostu na rzece Dunajec. Informacje w tej sprawie przedstawiły dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie Małgorzata Sikora oraz dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu Katarzyna Pierzga podczas spotkania z dziennikarzami w pobliżu miejsca, gdzie ma powstać tymczasowy most.

Wody Polskie stoją na straży bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców naszego kraju. Budowa obiektów takich jak mosty, wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, w tym wydawanego przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. Dunajec jest rzeką górską o dużej dynamice przepływów i amplitudzie zwierciadła wód. Te uwarunkowania nie gwarantują stabilności elementów konstrukcyjnych zaproponowanej już przeprawy pontonowej. Wzmożone procesy erozyjne mogłyby stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa elementów kotwiących. Prawy brzeg Dunajca, powyżej planowanej przeprawy umocniony jest wymagającymi remontu ostrogami, zaś na brzegu lewym istnieje odsypisko. Z uwagi na znaczne zbliżenie koryta rzeki do prawego wału przeciwpowodziowego w tej lokalizacji mieszkańcy terenów w sąsiedztwie wału interweniowali już kilkukrotnie z prośbą o wykonanie jego zabezpieczenia. Podczas powodzi w 2014 r. na wysokości elektrowni wodnej w Świniarsku, powyżej planowanej przeprawy pontonowej, doszło do całkowitego zniszczenia skarpy brzegowej Dunajca i rozmycia części wału przeciwpowodziowego.

Po koronie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki przebiega ścieżka rowerowa. Rozwiązania techniczne dla omawianej przeprawy powinny być tak zaprojektowane i docelowo wykonane, by nie stanowiła ona zagrożeń dla istniejących obiektów hydrotechnicznych znajdujących w tym terenie. Należy uwzględnić w projekcie działania zabezpieczające na wypadek gwałtownych wezbrań wody w Dunajcu, tak by wykluczone były ryzyka np. zerwania mostu, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub przerwania wałów przeciwpowodziowych, które obustronnie otaczają omawianą lokalizację mostu.

Fot. Wody Polskie