Na zaproszenie Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie do Warszawy przybyli przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w Gospodarstwie. Głównym punktem spotkania 5 czerwca była prezentacja wyników audytu obejmującego analizę obecnej sytuacji organizacyjnej, przeprowadzonego przez zewnętrzną ekspercką instytucję doradczo-audytową.

W ciągu 6 tygodni niezależni eksperci wizytowali jednostki terenowe Wód Polskich i prowadzili wywiady audytorskie, na obszarach działania wybranych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także analizowali udostępnioną dokumentację.  535 pracowników wylosowanych z reprezentatywnych grup zawodowych wypełniło pogłębione, anonimowe ankiety badawcze, sprawdzające m.in. zaangażowanie pracowników, efektywność zarządzania.  Analizom poddano strukturę organizacyjną poszczególnych jednostek PGW WP i systemowe uwarunkowania wynikające z połączenia kompetencji dotychczasowych podmiotów gospodarki wodnej. Ważnym elementem analizy było wyodrębnienie grup zawodowych pracujących w Wodach Polskich. Pokazano wynagrodzenia zakwalifikowane do odpowiednich kategorii zawodowych, w tym wynagrodzenie zasadnicze wraz z jego stałymi elementami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę. Warunki płacowe pracowników Wód Polskich zaprezentowano na tle wynagrodzeń oferowanych w innych sektorach administracji i rynku.

Podsumowaniem dokonań audytu są rekomendacje zarządcze w wybranych obszarach, poddanych analizie. Wyniki i rekomendacje nie mają charakteru wiążącego, ale traktowane są jako narzędzie i jedna z części wypracowania reorganizacji i strategii rozwoju Gospodarstwa. Jest to także materiał wyjściowy do szerokich konsultacji z pracownikami.

Dzisiaj związkowcy PGW WP wysłuchali także wykładu „Zarządzanie kapitałem ludzkim - uprawnienia pracownicze” przygotowanego przez specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy dla polskiego i międzynarodowego biznesu oraz administracji publicznej. 

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik prasowy

fot. Wody Polskie