W Bobowej nad rzeką Białą Prezes Wód Polskich Przemysław Daca uczestniczył w odebraniu kolejnego bystrza, które służy przywróceniu drożności korytarza ekologicznego cieku. Wody Polskie wybudują łącznie 19 takich urządzeń na Białej Tarnowskiej.

Nowe bystrze powstało na miejscu stopnia w Bobowej, który był najniżej położoną barierą migracji ryb w Białej Tarnowskiej. Przebudowa tego stopnia polegała na częściowej likwidacji części nadziemnej, budowie stopnia typu bystrze i zabezpieczeniu brzegów rzeki przed podmywaniem. Urządzenie wodne gwarantuje poziom wody niezbędny do funkcjonowania ujęcia, a część pochyła stopnia stabilizuje dno rzeki pod mostem i poprawia przepustowość światła mostu (poszerzenie o jedno przęsło). Przed przebudową stopnia wody powodziowe o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% nie mieściły się w świetle mostu. Obecne rozwiązanie zapewnia optymalne warunki migracji ryb oraz jednocześnie łagodzi skutki powodzi oraz zapewnia pracę ujęcia wody. Koszt wykonania robót budowlanych, które zakończyły się 31 marca tego roku, wyniósł 2 192 535 zł.

Podczas oficjalnego odebrania zakończonej inwestycji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w Wodach Polskich Małgorzata Sikora dziękowała przedstawicielom lokalnych władz za dobrą współpracę podczas realizacji tego zadania.

        

Od lewej: Małgorzata Sikora - Dyrektor RZGW Wody Polskie w Krakowie, Przemysław Daca - Prezes PGW Wody Polskie, Wacław Ligęza - Burmistrz Bobowej, Bożena Kotońska - z-ca  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, dr Marek Jelonek - Kierownik projektu, Wody Polskie w Krakowie. Widok przebudowanego stopnia (część poniżej mostu). Fot. Krzysztof Sobiecki.

Bystrze w Bobowej to jeden z wielu elementów realizowanego przez Wody Polskie projektu pn. „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”. Efekty prac przywrócą drożność korytarza ekologicznego w całej dolinie rzecznej,  poprawiając funkcjonowanie ekosystemu i jednocześnie zwiększając jego odporność na zmiany klimatu.

Dolina Białej Tarnowskiej ze względu na swoje położenie i uwarunkowania przyrodnicze jest ważnym regionalnym i międzynarodowym korytarzem ekologicznym. W dolinie tej występują cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki ryb. Ze względu na liczne występowanie gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, dolina Białej została włączona do europejskiej sieci NATURA 2000. Planowane w ramach Projektu prace są zgodne z „planami zadań ochronnych” obszarów PLH120090 Biała Tarnowska i PLB 180002 Beskid Niski.

        

Między innymi za sprawą tego projektu Polska wywiązuje się ze zobowiązań dotyczących osiągnięcia dobrego stanu wód i właściwej ochrony środowiska naturalnego wynikających z zapisów tzw. Ramowej Dyrektywy Wodne i Dyrektywy Siedliskowej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego planowany całkowity koszt realizacji wynosi 39,3 mln zł. 85 procent tej kwoty pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
źródło: RZGW w Krakowie