Proces zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków w skali całego kraju jeszcze trwa. Wody Polskie dotąd zatwierdziły niemal 80 procent wszystkich wniosków – poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej 17 lipca nt. roli Wód Polskich w procesie ustalania taryf.

- Ewidentnie widać duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa tym tematem – mówił Przemysław Daca. Prezes Wód Polskich podkreślił,  że Wody Polskie regulują, a nie ustalają stawki za wodę i ścieki. – Zbiorowe zaopatrzeniem w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy – powiedział.

Prezes zdementował także powielane w lokalnych mediach informacje, że Wody Polskie ustalają stawki za wodę. Wody Polskie weryfikują zasadność kosztów a nie ustalają stawki. W kilku miastach radni i prezydencji świadomie wprowadzają mieszkańców w błąd informując, że to Wody Polskie ustalają stawki za wodę, obarczając regulatora za podwyżki. - Ceny za wodę i ścieki ustalają dostawcy tych usług. Gminy pełnią nadzór nad przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i to one ponoszą pełną odpowiedzialność za ceny wody – podkreślił prezes Przemysław Daca.

Zadaniem Wód Polskich jest ochrona mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie Wody Polskie dbają o zapewnienie odpowiednich warunków finansowych przedsiębiorstw dla dostaw odpowiedniej ilości i jakości usług wodno-kanalizacyjnych.

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska poinformowała, że do 12 marca bieżącego roku, do Wód Polskich wpłynęło 2561 wniosków o zatwierdzenie taryf. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w ustawowym terminie, tzn. do 12 marca, zostały rozpatrzone. Do 30 czerwca zatwierdzonych zostało 2091 z nich. Wciąż wpływają pojedyncze nowe wnioski i odwołania.

1952 z zatwierdzonych przez Wody Polskie taryf zostało obniżonych, niezmienionych lub zindeksowanych o wskaźniki makroekonomiczne (np. inflację) oraz o wzrost cen energii, opłat i podatków. Zaakceptowanych zostało 115 taryf podwyższonych ze względu na prowadzone inwestycje (amortyzacja, wkład własny do środków UE) oraz 24 taryfy podwyższone z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorstw, np. zakup wody od innego dostawcy.

Od 12 marca do 30 czerwca wpłynęły 133 nowe wnioski. 30 czerwca procedowanych było jeszcze 481 wniosków. Ze wszystkich złożonych wniosków, wniosek o najmniejszej liczbie mieszkańców dotyczył 22 osób, a wniosek o największej liczbie mieszkańców złożył MPWiK w Warszawie.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosków jest sprawdzenie kompletności i poprawności ich wypełnienia. Jeśli warunki te nie zostały spełnione, wnioskodawcy byli wzywani do złożenia uzupełnień. Wielokrotnie taryfy były zmniejszane przez same przedsiębiorstwa w procesie składania wyjaśnień do wniosków.

W trakcie rozpatrywania wniosków, w przypadku nieuzasadnionych wzrostów cen, wydawano decyzje negatywne, zgodnie z procedurą decyzje negatywne były wydawane, o ile :

  • w dokumentacji nie uzasadniono wzrostu cen zgodnie z rozporządzeniem, a sama dokumentacja nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu;
  • do niezbędnych przychodów wliczono koszty, które nie powinny być wliczone (nie zostały wskazane w rozporządzeniu oraz w ustawie);
  • nieprawidłowo kwalifikowano koszty;
  • uzasadnienia dla taryf były sporządzane lakonicznie, niestarannie, bez podstawowych informacji pozwalających na właściwe zbadanie wniosku.

Miało to znaczący wpływ na trwanie procesu taryfikacji. Znaczenie ma bowiem czas w jakim wnioskodawca uzupełnia informację.

Pełnienie przez organ regulacyjny, którym są Wody Polskie, obowiązków w zakresie zatwierdzania taryf nie pozbawiło gmin nadzoru właścicielskiego nad działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zgodnie z ustawami o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Ceny ustalają dostawcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Prezydent miasta, burmistrz lub wójt gmin mają prawo odwołać się od decyzji Wód Polskich w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. Mogą też wspomóc mieszkańców danych terenów, tworząc projekty uchwał w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Rada gminy może bowiem podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Pobierz prezentację dotyczącą konferencji

Jacek Sądej
Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie